МОСВ ще информира ежедневно за състоянието на водните обекти

ВАРНА новини лого

Министерство на околната среда и водите започна представянето на състоянието и управлението на водите в Република България в нови информационни месечни и ежедневни бюлетини.

В месечния бюлетин ще бъдат публикувани актуални данни за състоянието на комплексните и значими язовири в страната, обща информация за язовирите, предприетите действия и мерки за всеки от тях, както и условията, залегнали в месечния график за използването на водите в 52-та комплексни и значими язовири, за управлението на които е отговорно МОСВ. Също така в него ще има данни и прогнози за хидрометеорологичната обстановка в страната, за осъществения контрол от страна на МОСВ, както и данни за състоянието на водите и язовирите в страната за предходния месец.

В ежедневния бюлетин ще бъдат публикувани данни за нивото на запълване на комплексните и значими язовири, прогнози за речните нива, както и предприети действия от страна на МОСВ, включително промени в месечния график и обосновка за тях.

Бюлетините ще бъдат предоставени и на членовете на Висшия консултативен съвет по водите и Координационния съвет по водите за мнения и препоръки относно вида и съдържанието на информацията.

Публикуваните бюлетини ще могат да се ползват от медиите и заинтересованите страни с цел повишаване информираността и широко представяне пред обществеността на политиките на МОСВ в сектор „Води“.

Достъп до бюлетините ще има на заглавната страница на интернет сайта на МОСВ.

Ежедневният бюлетин ще бъде публикуван всеки работен ден към 17 ч., а месечният – в началото на всеки месец.