Варна намалява

ВАРНА новини лого

Населението на област Варна намалява. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Към 31 декември 2019 г. населението на областта е 469 885 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 329 хил. души) и Пловдив (667 хил. души), и преди област Бургас (409 хил. души). Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

В сравнение с 2018 г. населението на областта през 2019 г. намалява с 1 367 души, или с 0.3%. Мъжете са 228 712 (48.7%), а жените – 241 173 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.

Само една община – Бяла, увеличава населението си през 2019 г. спрямо 2018 г. – с 0.2%. При всички останали общини има намаление, като най-голямо е то за общините Вълчи дол – с 2.0%, Суворово – 1.7% и Провадия – с 1.2%.

С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 90 397, или 19.2% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.4%, а на мъжете – 15.9%. Разликата се дължи на по-високата смъртност при мъжете и по-ниската им средна продължителност на живота.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 71 529, или 15.2% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2018 г. този дял остава непроменен. Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 52.6%. За сравнение, през 2005 и 2018 г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 51.7%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 50.6%, отколкото в селата – 63.6%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2019 г. достига 42.4 години.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.0 години, а в селата – 44.5 години.

За миналата тодина тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2019 г. е 289 723 души, или 61.6% от населението в областта, като мъжете са 150 777 души, а жените – 138 946 души.

Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1 606 души, или с 0.6% спрямо предходната година. Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 104 207 души, или 22.2%, а под трудоспособна възраст – 75 955 души, или 16.2% от населението на областта.

Към 31.12.2019 г. в градовете на област Варна живеят 394 795 или 84.0%, а в селата – 75 090, или 16.0% от населението на областта. Към края на 2019 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села. Към края на годината няма населени места без население.

В 12, или в 7.5% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини. Общини Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3 292 души, или 0.7% от населението на областта, а най-голяма е община Варна – 345 151 души (73.5%).