Европейската комисия засилва борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

ВАРНА новини лого

Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие, с който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Днешният план за действие се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да подобри общата борба на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи глобалната роля на ЕС в тази област. Взети заедно, тези шест стълба ще гарантират, че правилата на ЕС са по-хармонизирани и следователно по-ефективни. Надзорът върху правилата ще е по-добър, а координацията между органите на държавите членки — по-ефективна.

Шестте стълба са:

  1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС
  2. Единна нормативна уредба
  3. Надзор на равнище ЕС
  4. Механизъм за координация и подпомагане на звената за финансово разузнаване на държавите членки
  5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на информация на равнище ЕС
  6. Ролята на ЕС в световен мащаб

С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли.

Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Това ще засили ангажираността ни в трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия (FATF).

И накрая, Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.