Конференция в понеделник за 100 г. Икономически университет – Варна

ВАРНА новини лого

На 11 май от 9.30 ч. ще се проведе онлайн пресконферения по повод откриването на Юбилейната международна научна конференция на тема: ИКОНОМИЧЕСКA НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА.

Научният форум е част от програмата за отбелязване на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна – първото висше икономическо училище в България и второто висше училище в страната. От своето основаване през 1920 г. Икономически университет – Варна е не само първи и водещ център за обучение по икономика у нас, но в него се създава и развива научна школа в областта на икономическата теория. През едновековното си съществуване университетът е подготвил над 155 000 специалисти, успешно реализирани в страната и чужбина. Днес в него се обучават над 8 000 бакалаври, магистри, докторанти от 52 страни по 27 бакалавърски, 29 магистърски и 16 докторски програми.

Зачитането на духовната традиция позволява на университета да преоткрива правилния път на развитие, което е заложено в неговия девиз „С академични традиции в бъдещето“ . Мисията на най-старото икономическо висше училище е да бъде водеща образователна и научна институция. С цел подпомагане развитието на науката през 2015 г. в Икономически университет – Варна е създаден Научноизследователски институт за осъществяване на изследователска работа в приоритетните за университета научни направления. Институтът обединява дейността на 6 научноизследователски центрове, чиито приходи от изследователска дейност непрекъснато нарастват.

Комерсиализацията на новите технологии, иновациите и резултатите от научните изследвания  е пресечната точка на действията на университета и  бизнес партньорите, която издига на ново равнище връзката „образование – наука – бизнес“. Днес Икономически университет – Варна се развива като предприемачески и социално отговорен университет с активна изследователска дейност, създаващ значима научна продукция с реален принос за обществото.

Големият брой научни доклади – 250, и общият брой на участниците, учени, изследователи, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса и различни институции – 340, от които 28 чуждестранни, е доказателство за огромния интерес към юбилейната научна конференция, както и за изградената широка изследователска партньорска мрежа далеч извън пределите на страната. Икономически университет – Варна има сключени договори с 300 чуждестранни висши училища, член е на много международни асоциации и партньорски мрежи.

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна, „QUO VADIS, ОБРАЗОВАНИЕ?“, проф. д-р Даниела Бобева – Институт за икономически изследвания при БАН, „КАКВО ПЕЧЕЛИМ И КАКВО ГУБИМ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОЗОНАТА“, Пламен Русев – един от успешните алумни на ИУ – Варна, изпълнителен председател на Webit Foundation и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria, „БЪЛГАРИЯ – ПЛОЩАДКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГЛОБАЛНИ ИНИЦИАТИВИ“.

Подробната програма на конференцията ще намерите в сайта на ИУ – Варна.