Правителството ще заседава днес от 10 ч. Вижте какви решения са очаква да бъдат приети

ВАРНА новини лого

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка редовно правителствено заседание от 10 ч. днес при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2025 Г.
Внася: министърът на правосъдието

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗ¬ПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕЗ 2019 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА, ПОДПИСАНА НА 14 ЮНИ 2018 Г. В РАМАЛЛА.
Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР, ПОДПИСАНО НА 12 ЯНУАРИ 2020 Г. В ДОХА.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 18 МАРТ 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНА НА 14 АПРИЛ 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНА НА 15 АПРИЛ 2020 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 АПРИЛ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ.
Внася: министър-председателят