Задължават се работещите в „хранителни и питейно заведения“ да се снабдят със здравни книжки – 9 май 1922 г.

ВАРНА новини лого

На 9 май 1922 г. във „Варненски общински вестник“ е публикувана Заповед №14, която гласи:

„Съгласно чл.3 от „Закона за градските общини“ и в наведение на чл. 33 от „Закона за опазване общественото здраве“, Заповедвам:

1.Всеки притежател на публично заведение, гдето се приготовляват, продават и сервират хранителни и питейни продукти, е длъжен да се снабди със санитарна книжка за заведението си.

  1. 2. Всвчки лица и служащи в хранителни и питейни работилници и заведения, включително и стопаните, ако сами работят, са длъжни също да се снабдяват със специални лични санитарни книжки, които се получават от общинското управление. Също така се задължават да имат лични санитарни книжки служащите в хотели, ханища, баните и бръснарниците.
  2. Всики снабдени със санитарни книжки лица са задължени да се явяват веднаж в месеца при санитарния участъков лекар, за медицински преглед който е безплатен. Преглеждането става всекидневно в канцеларията на санитарния лекар, в определени часове.
  3. Женската прислуга ще се преглежда в амбулаторията на общ. болница , „Парашкева Николов“, два пъти в месеца.

На неизпълнилите тая заповед ще се съставят актове за глобяване, съгласно закона за градските общини;

Изпълнението на заповедта възлагам на общинските санитарни органи.

Кмет: Златан Бръчков. Старши общ. лекар: Д-р А. Неделчов.“

ВАРНЕНЕЦ