НСИ отчете ръст на детската престъпност във Варна през 2019 г.

ВАРНА новини лого

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 583 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 58, или с 9.0%, отчитат от НСИ.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 81.5%;
малолетни (8 – 13 г.) – 18.5%;
момчета – 467 (80.1%);
учащи – 494 лица (84.7%);

В криминогенна среда живеят 182 малолетни и непълнолетни, или 31.2%. Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 200, или 34.3% от всички водени на отчет лица, като 76.5% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2018 г. броят на новозаведените намалява с 8.7%.

През 2019 г. снети от отчет в ДПС са 191 малолетни и непълнолетни лица, или 32.8% от водените на отчет през годината. Причините за това са:
поправяне на поведението – 119 лица (62.3%);
навършване на 18-годишна възраст – 69 лица (36.1%);
други основания – 3 лица (1.6%).

Противообществени прояви
За извършени противообществени прояви в област Варна през 2019 г. през ДПС са преминали 327 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 198, или 60.6%, а момичетата – 129 (39.4%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви се увеличава с 96 лица (41.6%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:
„бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от
резидентен тип“ – 180 лица, или 55.0%;
„употреба на психоактивни вещества“ – 40 лица, или 12.2%;
„непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 32 лица, или 9.8%.

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са:
„проява на насилие и агресия“ – 8.6% (28 лица);
„повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 8.0% (26 лица).

Извършени престъпления
През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления в област Варна, е 283 и в сравнение с 2018 г. нараства с 2.2%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 г. Извършители на кражби са 131 лица, или 46.3% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 28.2% (37 лица), на кражби от домовете – 13.0% (17 лица), на взломни кражби – 11.5% (15 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления
През 2019 г. пострадали от престъпления в област Варна са 76 деца, от които 35, или 46.1%, са момичета. Малолетни са 23 лица (30.3%), а непълнолетни – 53 (69.7%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 41 лица (53.9%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 16 лица (21.1%), от грабежи – 5 лица (6.6%) и склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги – 4 лица (5.3%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2019 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 255 възпитателни дела, от които 237 (92.9%) по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 246, като от тях в срок до един месец са решени 172 дела, или 69.9%. Прекратени на различни основания са 15 дела (5.9% от образуваните възпитателни дела). В края на 2019 г. 8 дела, или 3.1% от образуваните, са останали несвършени.

През 2019 г. местните комисии са наложили 439 възпитателни мерки в съответствие с чл.13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 302 лица на възраст от 8 до 17 г. за извършените от тях 323 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
„предупреждение“ – в 156 случая (35.5%);
„поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 118 случая (26.9%);
„задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ – в 80 случая (18.2%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:
малолетни са 92 лица (30.5%), а непълнолетни – 210 (69.5%).
момчетата са 249 (82.5%), а момичетата – 53 (17.5%).

176 лица (58.3%) са с основно образование, а 97 (32.1%) – с начално.

През 2019 г. 253 деца са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 67 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 5 171 лица. През 2019 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 51 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 311 малолетни и непълнолетни.