Кметът Иван Церов издава заповед, регламентираща клането на добитъка във Варна – 12 май 1911 г.

ВАРНА новини лого

През 1939 година е пусната в експлоатация новата общинска експортна кланица в гр. Варна, построена по всички европейски стандарти от онова време. Движението в главния кланичен и хладилен комплекс се извършвало без кръстосване между кланичните зали, помещенията за обработка на месо, хладилни помещения и машинни зали, складове и пр., а залите били съобразени с хигиенните изисквания за износ на охладено, замразено месо и производство на бекон.

общинската кланица

До този момент обаче, клането на добитъка се извършвало в старата кланица, която попадала в чертите на града и това предизвиквало много оплаквания от гражданите и критични публикации в печата. Всичко това станало причина на 12 май 1911 г. кметът Иван Церов да издаде заповед, чрез която да регламентира тази дейност:

„Заповед № 330
В допълнение на заповедта под № 280 от 18 Април т. г. и предвид на чл. чл, 1, 2, 3, 4, 8 и 99 от правилника за преглеждането на добитъка за клане, месото и месопродавниците; Заповедвам:
1) Преглеждането добитъка, проверката набилетите и свидетелствата ще става от 6 часа сутрин
2) Клането и чистенето и пр. на добитъка да става от 6 сутр. до 11 часа преди обед и 3—6 сл. обед. 3) Прегледа на месото и вътрешните органи да става през всеки един час;
4) Чистенето на скотобойната да става от 11 ч. до 12 часа сутринта и от 6 до 7 ч. после обед.
Изпълнението на тая заповед възлагам на Градския Ветеринарен Лекар, и подведомствените нему фелдшери.
Препис от заповедта да се изпрати на Варненски Окръжен Управител, за сведение“

ВАРНЕНЕЦ