КЕВР утвърди цените на природния газ за последното тримесечие на 2019 г.

ВАРНА новини лого

КЕВР утвърди цените на природния газ за последнтие три месеца на миналата година. Това се случи по време на закрито заседание на членовете на регулатора. За период 1 -31 октомври 2019 в размер на 35,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. октомври 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 9,84 лв./MWh или с 21,94%. В цената от 35,01 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0,87 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ за периода 1.10 – 31.10.2019 г.  КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, съгласно които цената се образува по хибридна формула.    Отчетени са и разходите  за пренос на природен газ през територията на Р Румъния за м. октомври 2019 г., както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена, а именно:  18.07.2019 г. – 31.08.2019 г.

На второ закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цена за периода 1.11.2019 г. – 30.11.2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за периода е в размер на 38,62 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. ноември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 6,23 лв./MWh или с 13,90%.

В цената на природния газ от 38,62 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0,72 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ за периода 1.11.2019 г.-30.11.2019 г. КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите  за пренос на природен газ през територията на Р Румъния за периода 1.11.2019 г.-30.11.2019 г., както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена, а именно:  18.08.2019 г. – 30.09.2019 г.

На трето закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цена за периода 1.12.2019 г. – 31.12.2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за периода 1.12.2019 г. – 31.12.2019 г. е в размер на 40,21 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. декември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 4,64 лв./MWh или с 10,35%.

В цената на природния газ от 40,21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0,61 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ за периода 1.12.2019 г.-31.12.2019 г. КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите  за пренос на природен газ през територията на Р Румъния за периода 1.12.2019 г.-31.12.2019 г., както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена, а именно:  17.09.2019 г. – 31.10.2019 г.

Решенията на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за месеците октомври, ноември и декември 2019 г. са публикувани на интернет страницата на регулатора.

През следващата седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за м.януари, м.февруари и м.март 2020 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

След утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди –  от   5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., Комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.