Променят Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, предвиждащо промяна в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (УПММС) и Правилника за устройството и дейността на Антдиопинговия център.

Предложената промяна в УПММС предвижда увеличаване на щатната численост на администрацията на Министерството на младежта и спорта със 7 допълнителни щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез трансформиране на незаети щатни бройки в Лабораторията за допингов контрол към Антидопинговия център, чийто ръководител – изпълнителен директор, е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на младежта и спорта. Към настоящия момент щатната численост на Лабораторията за допингов контрол е 10 щата, от които 7 незаети.

Промяната е във връзка с планираното отделяне на Лабораторията за допингов контрол от Антидопинговия център в изпълнение на изискванията на Световната антидопингова агенция и Международния стандарт за лабораториите и преминаването й в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С увеличението на щатната численост на ММС ще се подсили звеното за административно обслужване в министерството, както и капацитетът на дирекция „Регионална координация и контрол“, която осъществява взаимодействието между държавните и местните органи на власт и спортните организации, координира програмите на ММС по места и осъществява контрол на изпълнение на финансираните с публични средства проекти за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на ниво общини.

Предвижда се и създаване на щат за служител по мрежова и информационна сигурност с оглед спазване на изискванията, произтичащи от Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.