Административен съд – Варна се връща към нормален режим на работа

ВАРНА новини лого

Ръководството на Административен съд – Варна, на основание приетите от Съдийската колегия на ВСС „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия“, предприе мерки за постепенно нормализиране работата в съда в условията на извънредна епидемична обстановка.

Със Заповед на председателя на съда – съдия Елена Янакиева е указан редът за достъп до съдебната сграда, режимът на достъп до съдебните зали и провеждането на открити съдебни заседания; работата на регистратурата, деловодството и призовкарите, на съдиите и служебните служители; подаването и получаването на съдебни книжа по електронен път.

Активно се следи за спазване на мерките за безопасност – ползване на маски, шлемове, ръкавици; осигуряване на дезинфектанти и провеждане по утвърден график на дезинфекция на общите части в съда.

Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемането на книжа, обслужване на граждани и адвокати, като не се допуска повече от 1 човек в адвокатската стая и на фронт офиса и се работи на принципа на „едно гише“. Фронт офисът и деловодството работят с граждани и адвокати от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

Всяка сутрин на входа на Административен съд – Варна се обявяват номерата на делата и часа на заседанието по делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден. С цел осигуряване на максимална защита на участниците в съдебния процес, в залите са монтирани защитни прозрачни паравани. Задължително се извършва дезинфекция на залата след всяко проведено заседание. В синхрон с Правилата, приети от ВСС, в съдебната зала се допускат само участниците – страни и адвокати в конкретното производство. Задължително трябва да са с маски и ръкавици.

Съдебни книжа, в т. ч. жалби, искови молби и др., иницииращи съдебни производства книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следната електронна поща – admdelovodstvo.vn@gmail.com и по изключение на гише. На деловодството е указано да изпраща книжа на страните по email. Призоваването по дела да става по телефон и електронен път.

За да се осигури прозрачността за работата на съда, пресслужбата поддържа връзка с медиите за делата с обществен интерес, уведомява журналистите за проведените заседания чрез прессъобщения, информация по телефона и др. На интернет страницата на съда – меню „Пресцентър“ – се публикува информацията за хода на делата от обществен интерес.

Ръководството на Административен съд – Варна се обръща с апел към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявят високо чувство на отговорност, разбиране и толерантност в съвместната ни работа. Общата ни цел е запазване живота и здравето на всички участници в съдебните процеси.

Заповедта на Председателя на Административен съд – Варна от 14 май 2020 може да видите тук