Окръжен съд – Варна постанови 3095 съдебни акта през периода на извънредното положение

ВАРНА новини лого

За двата месеца от обявяване на извънредното положение Варненският окръжен съд се е произнесъл с 3095 съдебни акта, съобщиха от съдебната инстанция. Приключени са всички обявени за решаване дела от съдиите към началото на извънредното положени, с което се спазва традицията съдът да работи срочно.

Значителна част от актовете – 1473 са на Търговско отделение в съда. През посочения период 32 от търговските дела са обезпечителни производства, в това число 15 са арестите на кораби.

На второ място по брой са делата в Гражданско отделение – 1086, от които 21 са обезпечителни производства, 5 дела са за поставяне под запрещение, а 7 дела са били разгледани по Семейния кодекс, свързани с упражняване на родителски права и определяне на издръжка. 4 от разгледаните граждански дела са били по Закона за защита от домашно насилие.

В Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна са разгледани 536 дела основно чрез способите на видеоконферентната връзка, осъществена със задържаните в следствения арест и Затвора – Варна. 33 от производствата са за определяне на мерки за неотклонение, а 16 са били частните наказателни дела за условно предсрочно освобождаване. За голяма част от делата в Наказателно отделение обществеността беше своевременно информирана.

За периода на извънредното положение са били образувани нови 459 дела, основно искове за прекратяване на търговски дружества, както и искове за права или правоотношения породени или отнасящи се до търговски сделки. В Гражданско отделение най- много са установителните искове и обезпеченията, докато в Наказателно отделение най- голям е броят на делата за определяне на мерки за неотклонение и за контрол на досъдебното производство за претърсвания и изземвания.

От 14.04.2020г. е в сила нова заповед на председателя на Окръжен съд – Варна, с която Съдебната палата възобновява разглеждането на всички видове граждански, търговски и наказателни дела. В нея подробно са разписани правилата за достъп до сградата и съдебните зали в синхрон с сега действащите „Привила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия“ на ВСС, определени от Съдийската колегия на 12.05.2020г. Предприети са редица инициативи за разглеждане на дела дистанционно, като са ангажирани други институции и Адвокатска колегия – Варна.