ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово с номинация за наградата „Златна ябълка 2020“

ВАРНА новини лого

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово и сред номинираните учебни заведения за наградата „Златна ябълка 2020“.

Училището има успехи в институционалните политики, които провежда  в името на децата, относно работата им по обхващане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование и недопускане на нито едно дете да бъде изоставено, защитата им и утвърждаването на правата на децата, обучавани в училището, относно творческия им подход към децата, желанието за изграждане на гражданска позиция у тях, предоставянето на условия и възможности за развитие и изява, насърчаване на свободата им на избор при вземане на решения, без значение на тяхната етническа принадлежност.

Относно гарантиране на правата на децата училището създава благоприятни условия за работа, използване на интерактивни методи и практики на преподаване и изграждане на активно лидерство, добър психологически климат и позитивна образователна среда.

Политиката на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ е гарантиране правата на детето – създаване на условия за равен старт и достъп до образование, уважение на правото на избор, създаване на подкрепяща среда, защита и утвърждаване на равенството между половете, професионално консултиране и ориентиране, разширяване на възможностите за реализацията им.

Училището предоставя на учениците безплатен и неограничен достъп до образователни ресурси в платформа MOODLE от учебната 2018/2019 г. с цел подпомагане семействата на ученици, тъй като отпада необходимостта от закупуване на учебници и учебни помагала и гарантиране правото на достъп до образование. Със същата образователна платформа и с електронен дневник работи училището и в момента, в условията на извънредното положение в страната.

С цел уважение правото на избор на учениците и създаване на подкрепяща среда, стимулираща развитието на учениците, училището предоставя интерактивна и иновативна среда, съответстваща на тяхната индивидуалност и стил на учене, модел и темп на развитие и специфичната им семейна среда. Ежегодно се обновява материалната база в училището, която е модерна, със съвременно ИКТ оборудване. Изградени са 2 креативни класни стаи, два компютърни кабинета с терминални станции, всички кабинети са оборудвани с интерактивни дъски, мултимедии и лаптопи, включително актовата зала и фитнес и тенис залата.

За осмисляне свободното време на учениците и развиване на творческите им способности, е изградено и активно работи телевизионно студио, първото в страната, в което учениците работят в извънучебно време – след часовете и през ваканциите.

Създаден е медиен клуб, който реализира своя продукция и успешно се развива. Учениците от екипа се превъплъщават в журналисти, репортери, сценаристи, водещи, оператори, актьори, монтажисти и дори гримьори. Работейки като истински професионалисти, учениците сами подготвят и разработват темите в ежемесечните епизоди, като по този начин получават възможност да се изказват, да споделят мнения и правят предложения по различни, вълнуващи ги теми. Телевизионното студио е един много креативен подход за това – учениците да имат право на глас и не само това – чрез телевизионното студио те се мотивират да бъдат активни в изразяването на мнението си по различни въпроси.

Студиото е един уникален начин децата да се учат да развиват творческото мислене, учат се свободно да изразяват позицията си и да не се страхуват да задават неудобните въпроси. В телевизионното студио учениците представят училищния живот в ПГСС и в българското училище като цяло.

Екипът е регистрирал собствен YouTube канал, чрез който популяризира дейността си постиженията на училището. Основната цел на канала е да покаже, че гласът на учениците е чут, че той е важен за училищното ръководство, да изгради допълнителни умения и компетентности у учениците, както и комуникативни и презентационни умения.

Поддържането на училищна медия с активното участие на учениците е институционална политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в училището, чрез подходящи за възрастта на учениците включващи демократични практики за подкрепа на инициативността и участието им.

В училището е изградена метеорологична станция, първа в страната, като средство за подпомагане на учениците в усвояването на учебното съдържание по общообразователна и професионална подготовка. С цел да бъдат мотивирани учениците да станат активна страна в учебния процес, да не бъдат пасивни участници, а напротив – да станат изследователи, като събират на терен допълнителна информация. ПГСС е земеделски производител.

Училището стопанисва 200 дка обработваема земя, която всяка година дава добра продукция от различни земеделски култури. Така възпитаниците на ПГСС имат възможност да измерват метеорологичните условия и да наблюдават как растенията, почвата и животните се влияят от тях.

Всеки ден дежурни ученици ползват живи данни, с цел анализ, прогнози и предупреждения, с помощта на които могат да бъдат определени периода на засяване, етапите на развитие на съответните култури, техните критични периоди и най-подходящия период за събиране на реколтата. Метеорологичната станция е свързана със сателит и е част от немска метеорологична мрежа, на която училището предоставя ежедневно данни.Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености.

В ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово, е внедрена и виртуална реалност (VR) в класната стая. VR технологичната възможност позволява на педагогическите специалисти да обогатяват образователния процес, като дават нова гледна точка на учениците за всяка една локация по света и извън него, използвайки множество дигитални 360 градусови материали.

Училището умело следва съветите на българското европредседателство „Да се превърнем от дигитални консуматори в дигитални създатели“. Новата компютърна технология, използвана в класната стая, повишава интереса на учениците към учебните предмети и фокусира вниманието им по време на часовете. По този начин смартфоните, вместо за странични забавления, се използвани с образователни цели. Възможностите на VR зависят от това, как ще бъде използвана, а единственият лимит е въображението.

Използваната ВР технология дава възможност на учениците да бъдат поставени в нови модерни машини, да разглеждат и изучават устройството им, без дори да излизат от класната стая. Учениците могат да присъстват на битката при Ватерлоо – в час по История и цивилизация, да направят разходка из човешкото тяло – в час по Биология и здравно образование, да разгледат водопадът Анхел – за час по География и икономика и т.н. Изграден екип за създаване на образователни ресурси, използвайки VR технология – ученици, под ръководството на учителите, създават ресурси пряко свързани с изучаваните специалности в 360 градусова среда по професиите, които се изучават в училището. Учениците имат идея да разработят темите за държавните изпити по практика и да ги използват за още по-ефективна подготовка на зрелостниците.

Всичко това по един съвременен и иновативен начин мотивира учениците да учат и успяват, създава възможности за успешно преминаване на учениците от клас в следващ клас и в следващ етап на образование, ограничава рисковете за отпадане от училище поради липса на незаинтересованост, повишава мотивацията им за учене и участие в дейността на училището, подпомага учениците в усвояването на учебното съдържание, изгражда социални умения и компетентности, създава предпоставки за общуване и опознаване между учениците от различни социални, етнически и културни общности, чрез специално подбраните дейности, включени в целодневната организация на учебния процес, изгражда гражданско отношение и позиция по важни социални проблеми, изгражда креативно мислене и лидерски качества.

Предлаганите форми на работа, отговарящи на интересите на учениците и потребността им от личностно развитие, включително учене чрез правене, позволява овладяване на ключови компетентности, дава възможности за преодоляване на различията относно стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси, изгражда уважение и толерантност, осигурява и гарантира правата на децата.

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово, насърчава и подкрепя участието на децата в решенията, които се взимат от тях. Използвайки творчески подходи им помага да бъдат креативни в мисленето и по-силни при вземането на решения. В резултат на усилията на директора и педагогическите специалисти за осигуряване на възможности за изява и развитие на креативното мислене у тях учениците са създали и внедрили Система за сигнализация на технически неизправности.

Войната по пътищата е важна и значима тема, която провокира учениците от училището и ги мотивира да търсят и намират решения за предотвратяването й. Системата за сигнализация на техническа неизправност е не само плод на техните теоретични упражнения, а изградена и внедрена система, инсталирана от тях в учебната кола на училището, софтуерът на която е създаден също от учениците в Scratch.

Само след месец е създадена и Система за превенция на ПТП при челен сблъсък. И тук решението е уникално! Системата забранява изпреварване, когато срещу движещия се автомобил съществува трафик на опасна дистанция. Системата се базира на един простичък алгоритъм – ако две тела се движат едно срещу друго и разстоянието между тях е по-малко от 500 м, GPS модул, който подава информация за локация, посока на движение и скорост, активира забрана за изпреварване. GPS модул, който изпраща автоматично информация към спешна помощ за местонахождението на ПТП, силата на сблъсъка (благодарение на G сензор), вида на МПС и техните регистрации (особено важна би била подобна информация, ако в ПТП участват автобус, камион, автомобил или други); приблизителен брой на пътниците, участвали в ПТП.

При желание на водачите или пътниците, те могат да си направят профил в мобилно приложение, като попълнят най-важната за спешните служби информация: пол, кръвна група, година на раждане, здравен статус (пример: диабет или бременност), алергии и не на последно и много важно място – Донор на органи. Решавайки проблема с войната по пътищата, учениците се опитват и намират съмишленици, изграждат свой бизнесплан, своя стратегия – събират данни, търсят информация, посещават офисите на застрахователните компании, за да чуят мнението на тези специалисти и получат обратна връзка. Посещават ОД на МВР, посещават заводите, които имат подобно производство на съответните елементи от системата, за да разберат дали може масово да се изработват те.

Учениците участват ежегодно в много проекти на европейско, национално и училищно ниво. Някои тях за учебната 2019/2020 г. са:

1. Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Тръст за социална алтернатива;
2. Проект „Образователни иновации”
3. Проект „Иновативни и вдъхновяващи завинаги”
4. НП „Иновации в действие”
5. Erasmus + Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, Проект 2019-1-BG01-KA116-061246 „Усвояване на добри селскостопански практики от Испания
6. Erasmus + Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, Проект 2018-1-BG01-KA116-047051 „Практика по устойчиво земеделие“
7. Проект „Вдъхновяващи и иновативни ”
8. НП „Заедно за всяко дете”
9. Проект „Образование за утрешния ден“
10. НП „Подкрепа за успех”

Постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др:

II място от участие на ученичка в Национална университетска олимпиада за ученици „Търговията на XXI век – настояще и бъдеще“, организирана от Икономически университет, гр. Варна, секция „Маркетинг“, в периода 30.10 – 16.11.2019 г., в 3 кръга.

Отличилата се ученичка е приета за студент в ИУ – Варна в специалност по избор и е наградена с платена такса за обучение през първата учебна година в университета.

Призово място от участие на ученик в Национална университетска олимпиада за ученици „Търговията на XXI век – настояще и бъдеще“, организирана от Икономически университет, гр. Варна, секция „Търговия“, в периода 30.10. – 16.11.2019 г., в 3 кръга.

Отличилият се ученик е приет за студент в ИУ – Варна в специалност по избор и е награден с платена такса за обучение. Същият получи предложение от член на изпитната комисия за финансиране на идеята;

Спечелен диамантен билет от участие на ученик в събитие Startup Varna за млади предприемачи, организиран от Икономически университет – Варна в периода 15 -17.11.2019 г., за участие във форум за личностно развитие и предприемачество „Големият взрив“ в гр. София;

Спечелена специализирана консултация по икономика на стойност 600 лв. с известен маркетолог (Боян Москов – собственик на дигитална агенция InteractiveOrb) от участие на ученик във форум за личностно развитие и предприемачество „Големият взрив“ – най-големият в Източна Европа, гр. София, в периода 23 – 24.11.2019 г.;

Призово класиране за участие и постигнати отлични резултати на осем ученици от XII клас, професия „Монтъор на селскостопанска техника“, в Младежко национално състезание „Знания за земеделието“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрно-индустриален факултет, катедра „Земеделска техника“ на 18.02.2020 г. Отличилите се ученици са приети за студенти в Русенски университет, ранен прием;

Призово класиране за участие на ученик в Национален конкурс „Економикс“, организиран от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, на 05.03.2020 г., Отличилият се ученик е приет за студент в университета, ранен прием;

Спечелени по 4 сертификата Europass от 40 ученици по време на проведената международна практики по проект „Практика по устойчиво земеделие“, в Германия, финансирани по програма Erasmus +;

Разработена и внедрена система от ученици за предотвратяване на ПТП и система за превенция на ПТП при челен сблъсък, представени на министъра на труда и социалната политика и на екипа на Тръст за социална алтернатива, гр. София, на министъра на образованието и науката при гостуването му в гимназията.

По време на организираната от училището представителна изява „Креативни решения и идеи“ – и на заместник-областния управител на област Варна, на началника на Пътна полиция при МВР Варна, кмета на гр. Суворово, представители на общински съвет в града, гости от общината, пред обществеността.

Националната телевизия отрази успехите на училището в редица предавания:

-На 11 януари 2020 година, в рубриката „Новини“, БНТ 1 излъчи репортаж: „Ученици предлагат иновативни решения за пътна безопасност“;

-На 14 януари 2020 година, в предаването „Знание БГ“, БНТ 2 излъчи материал: „Ученици срещу катастрофите“;

-На 28 януари 2020 година, в предаването „Знание БГ“, БНТ 2 излъчи репортаж за медийния клуб на училището;

-На 16 февруари 2020 година, в предаването „Пътеки“, БНТ 1 излъчи репортаж за иновативните решения за пътна безопасност, които предлагат ученици на ПГСС;

-На 15 март 2020 година, в предаването „Пътеки“, БНТ 1 излъчи репортаж „Иноватори“ за успехите и креативните решения на училището.

-Училището подготви отбор за участие в Национално състезание от календара на МОН „Млад фермер“, но тази година състезанието не се проведе, поради обявеното извънредно положение. В продължение на няколко години ученици участват и печелят призови места и награди. През миналата учебна година отбора спечелени III място, 4 медала и 7 грамоти за отлично представяне в различни професионални области в регионалния кръг.

Училището има разработена политика за междуинституционално сътрудничество, която следва. Подготвя и организира инициативи и представителни изяви с активното участие на родители и местната общност, с представители на обществения съвет. Получава безрезервна и ценна професионална подкрепа, като член на мрежата от училища на ЦМДТ „Амалипе“., подържа успешни партньорства, както следва:

С училища – Аграрен университет – Пловдив, Технически университет – Варна, РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, Свободен университет – Варна, Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив и други професионални гимназии в страната; училища в община Суворово и близките общини.

Ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители – провеждане на разговори, срещи, осъществяване на морална и материална подкрепа. Налични са попълнени анкети от родители за удовлетвореност, благодарствени писма, поздравителни адреси и др.;
Изградено е успешно партньорство с обществения съвет – провеждат се съвместни инициативи с подкрепата на председателя. Наличен е поздравителен адрес за иновативни методи за управление и изградени успешни партньорства.

Изградено е успешно партньорство с училищното настоятелство, което подпомага дейността на училището и подкрепя учениците, участва в училищните инициативи и изяви.

Изградени са партньорства със социални партньори – социални служби в гр. Суворово, гр. Аксаково,гр. Девня, гр. Варна – кв. Владиславово, със СБУ.

Изградени са партньорства с неправителствени организации – ЦМДТ „Амалипе“, СНЦ „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и др.
Изградени са партньорства с асоциации, институции, земеделски кооперации, ветеринарни клиники и др.

Приета, утвърдена и се изпълнява Годишна програма за институционално сътрудничество между училище и местна общност и Програма за работа с родителите. Всички инициативи и извънкласни дейности се провеждат задължително с участието родители и местната общност. Училището популяризира по този начин уменията и успехите на учениците, развива комуникативните им и презентационни умения.

С цел превенция от отпадане на учениците от образователната система и подпомагане на родителите им е назначен образователен медиатор, посредник между семействата, местните общности, учениците, училището. Същият съдейства за обхващането на учениците от уязвими групи и за качественото им училищно обучение и пълноценното включване на родителите и местната общност в развитието, социализацията и интеграцията им.

Съдейства за обхващането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище, посещава семействата им, организира срещи и инициативи с тях с цел информираност, повишаване на мотивацията за учене и намаляване на риска от отпадане от образователната система.

Провежда се активна работа с деца в риск от отпадане от училище с включване на техните родители. Ръководството, учителите и образователния медиатор проследяват социалната и образователна среда, идентифицират и планират дейности, насочени към преодоляване на обучителните затруднения на учениците в училище. Първо извършваме диагностициране на желанията и обучителните затруднения при учениците, за предоставяне на адекватна образователна подкрепа.

Дейностите за преодоляване на образователни дефицити се извършват в извънучебно време по проекти „Всеки ученик ще бъди отличник“ в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“, „Заедно за всяко дете“, „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“, проекти, по които е кандидатствало училището с цел пълноценна подкрепа и личностно развитие на учениците.

За преодоляване на образователните дефицити училището подпомага учениците и чрез провеждане на занимания по интереси в изградените училищни клубове по български език и литература, по математика, предприемачество, история и цивилизация, чужди езици и дигитални компетентности в сътрудничество с ЦМДТ „Амалипе“.

През учебната 2019/2020 г. по механизма за обхват на ученици, в който участва директора, назначен от началника на РУО-ВАРНА, като член на общинската комисия за обхват, в образователната система е върнат един ученик от VIII кл. Училището полага неимоверни усилия за задържането на учениците в училището. Директорът лично, дарявайки, често осигурява на учениците учебници, дрехи, обувки, лекарства, средства за храна, включително и прави посещения по домовете. Предоставил е за ползване на учениците 2 свои (втора употреба) компютъра.

Инициира сезонни дарителски кампании. През тази учебна година са се включили освен педагогическите специалисти и непедагогическия персонал на училището, както обикновено, но и представители на социалната служба в гр. Суворово и общността, интернет доставчици от региона за преодоляване на достъпа до работа в електронна среда в условия на извънредно положение. В кампанията са се включили и книжарници за предоставяне на безплатни комплекти от учебници за учениците, които нямат достъп до електронна среда, а те са само 7 за училището.

Директорът лично е осигурил безплатен достъп до свързване с него през целия ден от 7:00 до 22:00 ч., използвайки услугата FREE CALLS на сайта на училището, за да може да е винаги в подкрепа на децата и родителите им. За учениците е осигурил безплатен транспорт от домовете им до училището и обратно, както и безплатно общежитие – за учениците от по-далечни населени места и региони, както и за тези, които нямат необходимите условия за живеене в семейната среда. Учениците срещат подкрепа от директора и колектива на училището и в усилията им да се справят и с бедността. Директорът, заедно с учителите, са създали системна практика за подсигуряване на облекла и храна на крайно нуждаещите се ученици от собствени средства.

Целият педагогически екип и непедагогически персонал на училището живее с проблемите, радостите и успехите на своите ученици. Осигурява със своите решения достъп до образование на обучаемите, грижа, сигурност, защита и гарантиране правата им, осигурява бъдещата им реализация, свързвайки се с работодатели от региона и организирайки интервюта с учениците за осигуряване на работа.

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово, има работещ механизъм за превенция и реакция при съмнение за насилие и действаща училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза. Основната цел на училищната политика е да създаде безопасна и подкрепяща училищна среда, чрез утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у учениците, осмисляне на свободното им време, създаване на чувство за принадлежност към училищната общност, пълноценна социална интеграция и мотивация за продължаване на образованието или успешно реализиране на пазара на труда.

В гимназията са изградени доверителни и топли отношения между учители, възпитатели, образователния медиатор, училищния психолог и учениците и най – вече с директора на гимназията – Инж. Марияна Великова. Вратите на кабинета й са винаги отворени за нейните ученици. Проявявайки загриженост, топло отношение и висок професионализъм, г – жа Великова предразполага учениците си да споделят всичко с нея, което още веднъж подсилва създадената завидна подкрепяща среда в училището и в същото време е пример за приобщаващо образование и възпитание. Именно превантивната работа в това училище е и ключът към недопускането на насилие и тормоз в институцията. Те се възпитават в разбирателство, споделяне, доверие, толерантност и уважение.

Като превантивна мярка и форма на приобщаване, в гимназията периодично се провеждат и дискусии с учениците от регионалния координатор към ЦМЕДТ Амалипе – Жанна Василева. Дискутираните теми са свързани с домашното насилие, агресивното поведение, ранните бракове, за ценността на образованието и други актуални и значими за възрастта на учениците теми.