Варна остава на трето място в страната по брой на населението

ВАРНА новини лого

Към 31 декември 2019 г. населението на област Варна е 469 885 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 329 хил. души) и Пловдив (667 хил. души), и преди област Бургас (409 хил. души). Това сочат данните на Ноционалния статистически институт. 

В сравнение с 2018 г. населението на областта през 2019 г. намалява с 1 367 души, или с 0.3%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Демографската ситуация в област Варна през 2019 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и отрицателен естествен прираст, като в същото време се увеличава броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост, намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.

Като положителни тенденции през 2019 г. могат да се отчетат и намаляващата детска смъртност и продължаващия положителен механичен прираст на населението, уточняват от Териториалното статистическо бюро.

Що се отнася до вътрешната и външна миграция на населението през 2019 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 3 853 лица.

От преселващите се в страната 8 039 са избрали област Варна за свое ново местоживеене.

Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са Добрич – 7.8% и София (столица) и Шумен – с по 6.1%.

Най-малко преселили се в област Варна има от областите Кърджали (0.1%), Кюстендил и Перник (0.2%).

През 2019 г. 2 626 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 2 632 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

ВН