Никола Попов издава заповед за спазване на ред при настаняването на туристи – 14 юни 1929 г.

ВАРНА новини лого

На 14 юни 1929 година кметът Никола Попов издава заповед, с която се цели да се постави ред при настаняването на летовници. Специално внимание се обръща на външния вид и отношението на настаняващите към гостите на града.

Цялата заповед е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 15 юни 1929 година:

„ЗАПОВЕД №50

Гр. Варна, 14 юний 1929 г.

За запазване на редът по настаняването на летовниците в квартири и хотели

ЗАПОВЕДВАМ:

1) Посредници – мисите не се допущат, освен ако са агенти на установени, обзаведени с постоянна кантора – Бюра, легитимирани пред Общината.

2) Такива агенти трябва да са облечени прилично и да носят на лявата си ръка лента широка 10 см. с обозначение името на Бюрото и номера на агента. Агентите на хотелите трябва да имат специална фуражка с подобен надпис.

3) Всички агенти могат да заемат места вън от гарата, където Бюрото за летовници ще им посочи.

4) Агентите ще спазват ред, ще се отнасят вежливо и не ще безпокоят летовниците с викане и дърпане.

5) За посредническата услуга, посредниците получават възнаграждение максимум 5% върху уговорения наем, било само от една от страните, било по наполовина от двете страни по предварително споразумение. Ако наемането е станало за повече от един месец, възнаграждението се взима само върху едномесечния наем.

За услути по настаняване на летовниците в хотели не се плаща никакво възнаграждение.

6) Бюрата се задължават да водят редовни регистри на настаняването от тех летовници, както и списък на агентите си. Регистрите трябва да бъдат пронумеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на Общината.

7) Всяка сутрин, най-късно до 9 часа, Бюрата предоставят бюлетин за настанените през предшествующия ден летовници в два екземпляра, от които единия надлежно посписан от респективния чиновник при Бюрото за летовници се връща обратно. Бюлетините се изработват по даден от Бюрото за летовници образец.

8) За получаваните възнаграждения Бюрата издават кочанни квитанции, заверени от Общината. Кочаните се запазват до проверка от Общинската власт и само след това могат да се унищожат.

9) Квитанциите и регистрите ще бъдат приготвени по дадени от Общината образци.

10) Общинските ревизори имат право да правят проверка по книжата на Бюрата относително редовно им водение.

11) Провинилите се агенти и Бюра се глобяват и лишават от правото да продължат работата си с заповед от Кмета, а ако са извършили измама или други престъпни деяния – дават се под съд.

На настоящата ми заповедта се даде най-широка гласност. Изпълнението ѝ възлагам на Бюрото за летовници.

Кмет: Н. Попов“.

ВАРНА новини