Приемат проектни предложения по програма „Младежки дейности“

За шестнадесета поредна година Община Варна ще финансира проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”. От днес – 18-ти юни електронната платформа е отворена за подаване на проектни предложения на адрес https://platform.is-vn.bg/

По програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция във Варна), които осъществяват дейността си на територията на общината. Приоритетни през тази година ще бъдат идеи, свързани с младежко предприемачество и опазване на околната среда. Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност минимум три месеца и да обхваща периода от 15-ти юли до 15-ти октомври.

В електронната платформа са публикувани: Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, указания за подаване и отчитане на проектните предложения  и всички необходими документи за кандидатстване. Срокът е до 10:00 ч. на 02.07.2020г.