Община Варна отново финансира градинките пред блоковете

градинка

Стартира втори етап от програмата „Проекти за озеленяване и облагородяване на междублокови пространства“ в изпълнение на Наредба на Общински съвет Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи общинска собственост.

Право да кандидатстват за финансиране имат всички етажни собствености, регистрирани по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС на територията на община Варна.

Желаещите кандидати следва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, в присъствието на представител на районното кметство.

Максималната сума за финансиране на проект e до 5000 лв. с ДДС. Няма да се финансират проекти, разработени от етажни собствености, които са подпомагани за същия проект или не са изпълнили условията при предходно финансиране.

Инициативата за облагородяване на междублоковите пространства стана възможна след приемането на наредба, инициирана от кмета на Община Варна Иван Портних, която бе приета от Общинския съвет. Целта е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превантивен ефект по отношение на посегателствата върху общинско имущество.

Проектните предложения се подават и регистрират не по-късно от 30-ти септември на календарната година.

Миналата година отличници в инициативата бяха жителите на кв. Владиславово с най-много реализирани проекти.

Сподели: