Първо заседание на Областна преброителна комисия – Варна

Преброяване 2021

Първо заседание на Областната преброителна комисия  се проведе на 19 юни 2020 г. в сградата на Областна администрация-Варна. Това съобщиха за ВАРНА новини от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Комисията е създадена със заповед № РД-05-534/09.06.2020 г. на Председателя на Националния статистически институт (НСИ), на основание чл. 9, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2021 година.

Членовете на комисията са:

1. Председател: Петър Манчев – заместник областен управител на област Варна;

2. Секретар: Деян Славов – директор на Териториално статистическо-Североизток;

3. Надка Симеонова – секретар на община Аксаково;

4. Мария Анастасова – главен експерт ГРАО, община Белослав;

5. Стоянка Недева – главен експерт ЛБД, дирекция ИАО, община Варна;

6. Донка Йорданова – заместник кмет на община Девня;

7. Кинка Балинова – секретар на община Дългопол;

8. Стефка Христова – заместник кмет на община Провадия;

9. Надя Кулева – ръководител на ТЗ ГРАО – Варна.

По време на заседанието комисията прие Правилник за дейността си, както и утвърди организационен план по подготовката и провеждането на Преброяване 2021, с подробен график по дейности и дати.

Областната преброителна комисия ще има задължения, свързани с провеждане на преброяването в областта. Областната преброителна комисия:

– съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на Централната комисия по преброяването (ЦКП);

– предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;

– информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта;

– приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област;

– изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.

Преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Сподели: