ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД информира с индивидуални писма небитовите си клиенти за либерализацията на пазара

НЕРГО-ПРО Продажби АД информира с индивидуални писма небитовите си клиенти за либерализацията на пазара на електроенергия от 1 октомври 2020 г.

Във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия от 01.10.2020 г., която обхваща всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД изпрати персонални писма до потребителите, съгласно законовото изискване на § 15, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ). Писмото-обръщение до клиентите, обхванати от промяната, е публикувано и на интернет страницата на дружеството и подробно обяснява етапите на процеса и сроковете, в които е необходимо да бъдат предприети стъпки по избирането на доставчик на електроенергия по свободно договорени цени.

Считано от 01.10.2020 г., ако не е реализирана смяна на доставчик на електрическа енергия за обекта на клиента с такъв на свободен пазар, той служебно ще се снабдява в срок до 30.06.2021 г. отново от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, но вече в качеството му на търговец на свободен пазар, съгласно типов договор и при условия, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. В този случай клиентът ще бъде допълнително уведомен в какъв срок е необходимо да сключи договора. Този типов договор ще е валиден през гратисния период до 30.06.2021 г., след тази дата клиентите, неизбрали доставчик на електроенергия на свободния пазар, ще преминат на доставчик от последна инстанция.

Важно условие за излизането на свободния пазар са коректните клиентски данни. Актуализирането им е възможно в Центровете за обслужване на клиенти. Друго изискване е липсата на задължения към настоящия доставчик. За улесняване на процеса на комуникация с компанията клиентите могат да заявят имейл за връзка чрез портала https://update.energo-pro.bg/ или на имейла на компанията service@energo-pro.bg с искане, подписано с квалифициран електронен подпис.

През 2013 година, отново по силата на законови задължения, на свободния пазар бяха изведени стопанските потребители, присъединени на ниво средно напрежение. След настоящата промяна в Закона за енергетиката след 01.10.2020 г. на регулирания пазар на електроенергия ще останат само битовите клиенти на електроснабдителните дружества в България. Тяхното поетапно излизане на пазара на електроенергия по свободно договорени цени се очаква да се случи през следващите няколко години.