Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2019 г: Необходима е повече работа

Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката.

Броят на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения се запази непроменен през изминалата година, но новите производства се увеличиха с 20 % в сравнение с предишната година. През 2019 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Люксембург, Естония и Литва, а най-голям брой — срещу Испания, Италия и Гърция.

Европейската комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората и дейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области.

Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 г. се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля. Най-голям брой нови производства за ненавременно транспониране имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания, Италия и Литва.