Михаил Колони въвежда важни промени, засягащи неговите заместници – 15 ноември 1891 г.

Михаил Колони

Михаил Колони, Снимка: Община Варна.

На 15 ноември 1891 година кметът на Варна Михаил Колони издава заповед, с която преразпределя дейностите между себе си и неговите заместници. Той взема своето решение след като изследва внимателно доклада на своя помощник Ж. Георгиев.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 19 ноември 1891 година:

„№284
Варна, 15 Ноември 1891 г.

Подписаний Кмет на Варнен. Градско общин. Управление, като взех пред вид доклада на помощника ми г. Ж. Георгиева, Вх № 7120-1891 г., от една страна, а от друга – указващото се до сега на практика, въз основание чл. чл. 88 и 95 от закона за градските общини и в интереса на общинската служба,

ПОСТАНОВИХ:

I. На помощника си г. Ж. Георгиев възлагам да се грижи и под своя отговорност испълнява следующите ми длъжности: а) по събиранието на общинските приходи и тяхното редовно употребление; б) по събиранието на държавните даждия и внасянието им о време по принадлежност; в) по всичките вземания-давания на общината с правителството и с частните лица; г) по приготвянието отчета за приходите и расходите на общината и за произвеждание ревизни на общинските касси; д) по даванието под наем и в откуп градско-общинските имоти и берии; е) по приготовлението списъците за иджара, пътната повинност, серчима, десятъка, питейните заведения и други такива.

II. На помощника си г. Сп. Д. Спасов възлагам да се грижи и испълнява под своя отговорност следующите ми длъжности: а) по проверяванието мерките и теглилките, с които си служат търговците при купувание и продавание; б) по завазванието и поддържанието в добро състояние общинските имоти; в) по поддържанието на пожарната команда, като назначава и уволнява той служащите по нея и следи за тяхното поведение; г) по отстраняванието на всякакви складове, фабрики и други, които са опасни за общественното здравие; д) по отстраняванието за пакостливите или убиванието на опасните животни, които се скитат по улиците; е) по загражданието кладенците, транищата и праздните места в града; ж) по запретяванието просията на лица, които нямат за това разрешение; 3) по наемвание и уволнявание нощните, лозарните и полски стражари в Общината; и) по чистението гъсениците и други вредителни за растителността насекоми в Общината и к) по обезпечение имотите на непълновъзрастните сирачета, умоповредението и отсъствующите безизвестно.

III. На помощника си г. Георги Ноев възлагам да се грижи и испълнява под негова отговорност следующите ми длъжности: а) по поддържанието чистотата в града; по осветлението на градските улици; в) по назначаванието на служащите по чистотата и осветлението на града; г) по задълженията на слугите спрямо господарите и обратно; е) по залазяванието на умрелите животни далеч от града, в определението за това места, с разноски на ступаните им; ж) по поддържанието в исправност градските чешми; ж) по поддържанието в исправност градските кола и конье; и) да участвува в различните търгове, произвеждани от правителството и к) да присъствува на срочните ревизии в казначейството и земледелческата касса.

IV. По всичките непоименовани горе общински работи, като:

свикванието съвета на заседания, назначаванието и уволняванието на служащите, нагледванието общинските и частни постройки, прозивежданието на търговете и частни постройки, произвежданието на търгове, приготвянието проекта за бюджета на общинските и частни постройки, пржизвежданието на търговете, приготвянието проекта за бюджета на общината, издавание платежни заповеди, извършванието актовете за продажби, размени, споделби, спогодби, приемание завещания, подаръци, представляванито общината пред съдилищата, по набавянието книги за библиотеката, грижата за доброто състояние на градско-общинската болница, вземанието мерки против епидемическите болести, определяние часовете за отваряние кафенетата, гостилниците и публичните домове, позволявание представления, промишляванието на качеството, количеството и цените на общото продоволствие, приготвянието списъци за набора, за запазвание старините и памятниците в Общината и други, аз си задържам правото да се разпореждам сам.

Кмет: М. Колони“.

Андрей Андреев