Заповядват на варненските хотелиери да се отчитат за всеки клиент – 22 ноември 1893 г.

Кметски приказ

На 22 ноември 1893 година варненският градоначалник Т. Чернев издава приказ, с който принуждава всички собственици на хотели и гостоприемници да регистрират гостите си в книгите по записванията. Всеки, който си затвори очите пред заповедта е трябвало да получи наказателен акт.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 1 декември 1893 година:

„ПРИКАЗ
№47

Гр. Варна 22 Ноември 1893 год.

Пред вид, че съгласно чл. 17 от „Закона за полицията“ и чл. 41 от Правилника за приспособлението му, във всяка гостоприемница и хотел за пътниците, пристигнали от другаде лицата, които пренощуват в тях, се държат книги, за водението на които е распоредено своевременно от Управлението ми – то, за да се постигне целта, която се е имала пред вид с това установлениеи на основание чл. 47 буква и и л от „Закона за Окр. Управители и Окол. Началници“

Заповедвам:

Никой съдържател на какво и да бъде публично заведение в този град не може да приема в заведението си пътници, ако не е снабден с книга за записванието на такива, съгласно приказа ми от 13-й Декемврий 1890 год. под. №386.

Нарушителите на настоящий ми приказ ще се отдават под съд с наказание по чл. 23 от „Мир. Наказателен Устав“.

Г. Г. Полицейските пристави и старшите стражари натоварвам с грижата да следят за испълнението на тоя ми приказ и за всяко констатирано нарушение да съставят актове, които да ми представят.

Варнен. Град. Началник: Т. А. Чернев“.

Андрей Андреев