Кметът Кръстьо Мирски забранява на варненци да изкарват буриите си през прозорците – 29 ноември 1889 г.

На 29 ноември 1889 година кметът Кръстьо Мирски издава приказ, с който забранява на варненци да изкарват буриите си през прозорците. Като причина той изтъква факта, че въпросната порочна практика причинява редица главоболия на жителите на града. Все пак кметът посочва, че компромис би бил възможен, но само при определени обстоятелства и с разрешение на главния градски архитект.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 30 ноември 1889 година:

„ПРИКАЗ
№568.
Варна, 29-й Ноемврий 1889 година.

Кмета на града Варна, като взех пред вид, че някои граждани изваждат тръбите на собите си на улицата през прозорците и стените на къщята и въобще зданията си, от което не само отива дим на улицата и докарва вреда на проходящите, но случава се да оцапат от образуваната в тръбите и каплюща саждена вода и дрехите на хората, които вървят по край зданията, съгласно §61 от Правилата за строение здания в градовете, според който параграф е запретено да се изваждат металически тръби (кюнци) през външните прозорци или стени, а да се искарват те във вертикалните комини, на основание член 88 от Закона за градските общини, постанових:

Ст. I. Не се позволява за напред във Варна никому да изважда металически тръби (бории) през външните прозорци или стени на зданието си без формално разрешение, взето от Общинското Управление. Отделение Техническо.

Ст. II. Разрешение за горията цел се дава само за здания, на които няма възможност да се направи комин (вертикален), и то само за определен от Общинското Управление, по заключение на Градский Архитект, срок.

Ст. III. Всички онези, които имат вече извадени за настоящата зима, както минълите години тръби през външни прозорци или стени откъм улица, най-късно седем деня след обнародванието тоя приказ в Общински Вестник, длъжни са или да поставят тръбите на печките си в някой комин у зданието си, или да окачат на коленото (под ъгъла) и въобще гдето е нужно под тръбите отдолу здрава тенекияна или друга съдина, в която да се събира саждената вода, що капи от тръбите, каквато съдина да се снема и испраздня най-своевременно, за да се не случва вече никога да капи такваз вода на улицата от тръбите.

Ст. IV. По надлежно съставени актове за нарушение тоя приказ виновните ще се наказват с гроба до 25 лева, съгласно с чл. 96 от вишецитираний общинский закон.

Кмет: Кр. Мирский“.

Андрей Андреев