НСИ: Лек спад в разходите за дълготрайни материални активи във Варненско

Национален осигурителен институт

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 284.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.3%, съобщават от НСИ.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 384.8 млн. лв. и в промишления сектор – 333.9 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 56.0% от общия обем разходи за ДМА.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор, като относителният им дял намалява с 3.4 пункта в сравнение с предходната година.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 145.7 млн. лв. и са с 14.7% повече в сравнение с 2018 година. През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции и земя, като относителният им дял се увеличава съответно с 4.6 и 2.7 пункта в сравнение с предходната година