Изпращат важни сведения до кметовете във Варненски окръг – 4 май 1927 г.

Фрагмент от "Варненски окръжен вестник" от 15 май 1927 година

На 4 май 1927 година началникът на Окръжната ветеринарна служба д-р Пенчев изпраща писмо до кметовете във Варненски окръг. В него той посочва, че внасянето на суми по фонда „Постройка на Ветеринарни лечебници и амбулатории“ няма да става през Народната банка.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 15 май 1927 година:

„В допълнение на окръжното ми предписание под № 42 от 22. III. т. г. съобщавам на г. г. общинските, кметове в окръга, че внасянето на сумите по фонда „Постройка на Ветеринарни лечебници и амбулатории“, които се предвиждат в общинските бюджети, ще става в Българ. Земледелческа банка, а не в Народната.

Нач. на Окр. Вет. Служ.: Д-р Пачев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини