Припомнят реда за търговия на хранителни стоки на варненските ветеринари – 9 май 1929 г.

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г.

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 9 май 1929 година окръжният ветеринарен лекар Тюлев изпраща писмо до ветеринарните във Варненско. В писмото си той припомня, че всички хранителни продукти трябва да получат свидетелство за доброкачественност и годност  въпреки новия закон за амбулантна търговия.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 21 май 1929 година:

„Макар, че новия закон за амбулатната търговия да отменява постановлението на чл. 38 от закона за надзора върху съестните продукти от животински произход, в смисъл, че се допуща тая търговия на такива продукти, обаче, всичко що се отнася до преработката, преноса и условията при продажбата им (чл. 24 и 25 от същия закон) са всички в случая положения в закона За надзора и пр., правилника за прилагането му са в сила. Затова спрямо амбулатните продавачи на продукти от животински произход ще се изискват всички ония постановления указани в окръжното на министерството на 3. Д. И. — отдел. Ветеринарно, под № 11178 (Наредба бр. 2 от 18.1 1929 год.).

В свръзка с горното, и за да има редовен и по ефикасен контрол върху съестните продукти, за които става дума в цитираното окръжно, поканвам г. г. лекарите да наредят щото всеки продукт, който е предмет за покупка и продажба предварително да бъде той прегледан и освидетелствуван за доброкачественност и годност за храна.

От това следва, че всички тия продукти, които се изнасят на пазаря требва предварително да бъдат прегледани и проверени за произхода им пътен лист, разрешение за продаване, а относно млечните продукти требва да се изисква от търговеца да установи произхода им (регламентирани заведения, туберкулинизиран добитък и пр.).

Продуктите, които се излагат за продан на пазари, панаири, требва непременно да бъдат поставени в чисти шкафове с цел да се запазят от замърсяване. Амбулантни продавачи на млеко в града, както и ония, които пренасят такова от селата, требва тоже да се регламентирате, като се снабдят с съответните ветеринарни органи с позволително, свидетелство за произхождение на млекото от здрав добитък, контролно-санитарно-ветеринарна книжка за добитъка му с който пренася продукта. Каруците по възможност да бъдат приспособени за целта, а сандъците на товарните, в които се носят съдовете с млеко да бъдат ремонтирани, чисти и боядисани с блажна боя. Разрешение да се дава само на ония амбулатни търговци, които еж чистоплътни и които представляват известна гаранция за добросъвестност. По възможност за тия търговци да се води и регистрация.

Окр. ветер. лекар: Д-р Тюлев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини