Административен съд – Варна отмени решение за закриване на ОУ “Христо Ботев“ (с.Николаевка)

ВАРНА новини лого

Административен съд - Варна

Административен съд – Варна отмени разпореждане за предварително изпълнение на Решение № 24-412 по Протокол № 24/19.05.2021г. на Общински съвет – Суворово, с което Решение Общински съвет – Суворово е решил да се закрие ОУ “Христо Ботев“, с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, считано от 1 септември 2021 г. и учениците, които са жители на Община Суворово, да се пренасочат към СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр.Суворово или по избор на родителите към другите училища в общината.

Съдът намира, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет – Суворово е незаконосъобразно, тъй като е немотивирано. В мотивите си съдът сочи, че административният орган може да допусне предварително изпълнение на издаден от него административен акт по изключение и само при наличие на конкретно изброените условия в закона (чл. 60 ал. 2 АПК /нова, ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019г.), които изискват разпореждането за предварително изпълнение да се мотивира. Съдът намира, че за посочената в Решението на Общински съвет – Суворово хипотеза на чл. 60, ал. 1, предл. 2 АПК – „защита на особено важни обществени интереси“, липсват конкретни факти, които да я обуславят, както липсват и мотиви за приложението на цитирания член от закона. Освен това, съгласно разпоредба, ( чл.312 ал.6,  във вр. с чл.310 ал.1), от Закона за предучилищно и училищно образование окончателният административен акт, с който се закрива общинско училище, е заповед на Министъра на образованието и науката, като административното производство по издаването й започва по предложение на кмета на общината, след съответно решение на общинския съвет – т. е. решението на общинския съвет няма самостоятелно действие, а съставлява само част от процедурата по издаване на заповед за закриване на училище.

Предвид изложеното, със съдебен акт от 26.05.2021 г., постановен по адм. дело №1088/2021г., Административен съд – Варна отмени като незаконосъобразно разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Решение № 24-412 по Протокол № 24/19.05.2021г. на Общински съвет – Суворово.

Определението  подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд. 

ВН