Ново административно дело по жалба от ОУ „Христо Ботев“, с. Николаевка

Административен съд - Варна

Административен съд - Варна

Днес в Административен съд – Варна бе образувано адм. дело №1160 по описа на съда за 2021 г., по жалба от Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, община Суворово срещу Решение на  Общински съвет – Суворово, с което Решение административният орган е решил да се закрие ОУ “Христо Ботев“, с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, считано от 1 септември 2021 г. и учениците, които са жители на Община Суворово, да се пренасочат към СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр.Суворово или по избор на родителите към другите училища в общината.

В жалбата се посочва, че със съдебен акт от 26 май 2021 г., постановен по адм. дело №1088/2021г., Административен съд – Варна отмени като незаконосъобразно разпореждането за  допускане на предварително изпълнение на Решение № 24-412 по Протокол № 24/19.05.2021г. на Общински съвет – Суворово. Жалбоподателят твърди, че Решението на Общински съвет Суворово за закриване на ОУ „Хр. Ботев“ е „нищожно, алтернативно незаконосъобразно – като неправилно, издадено в нарушение на административно-производствените правила, материалния и специалния закон, както и необосновано, което е основание за неговата отмяна.“ Поставя се и специален акцент на възможността Решението да възпрепятства осъществяването на план-прием от училищното ръководство за новата учебна 2021-2022 година, както и на неговата значима 174-годишна история.

С жалбата се иска да бъде отменено като незаконосъобразно или да се обяви от съда за нищожно Решение №24-412 от 19.05.2021 г. на Общински съвет – Суворово.

ВН