Съдът на ЕС излезе с решения по две преюдициални запитвания на Административен съд – Варна

Административен съд - Варна

Административен съд - Варна

Съдът на ЕС излезе с решения от 3 юни 2021 г. по две преюдициални запитвания, отправени от съдия Ралица Андонова по адм. дело №1868 по описа на Административен съд – Варна за 2019 г. и от тричленен състав по касационно административно дело № 3411 по описа на Административен съд – Варна за 2019 г. с председател на съдебния състав съдия Елена Янакиева, член на състава съдия Веселина Чолакова и съдия – докладчик Искрена Димитрова.

Първото преюдициално запитването е отправено в рамките на спор между „ТИЙМ ПАУЪР ЕВРОПА“ ЕООД, учредено по българското право дружество със седалище във Варна (България) и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — Варна (България), относно отказа му да издаде удостоверение, че българското социалноосигурително законодателство е приложимо по отношение на работник, нает от това дружество, което осигурява временна работа, за периода, през който този работник е предоставен на установено в Германия предприятие ползвател.

В решението на Съда се казва, че в Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че установено в държава членка предприятие, което осигурява временна работа, „обичайно осъществява дейността си“, в тази държава членка, това предприятие трябва да извършва значителна част от дейността си по предоставяне на работници за временна работа в полза на предприятия ползватели, които са установени и упражняват дейностите си на територията на посочената държава членка.

Второто преюдициално запитване е отправено в рамките на спор между „БалевБио“ ЕООД и Териториална дирекция Северна морска в Агенция „Митници“ (България) по повод издаденото от нея наказателно постановление, с което на БалевБио е наложена имуществена санкция, тъй като според Териториална дирекция Северна морска в Агенция „Митници“ тарифното класиране в КН на стоки, описани в съответните митнически декларации като „бамбукови чаши“, е погрешно.

В решението на Съда на ЕС се казва, че комбинираната номенклатура трябва да се тълкува в смисъл, че стоки, описани като „бамбукови чаши“ и съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола, трябва — без това да засяга преценката на запитващата юрисдикция на всички фактически обстоятелства, с които разполага — да се класират в позиция 3924 от тази номенклатура, и по-специално в подпозиция 3924 10 00 от нея. В мотивите си Съдът сочи, че в настоящия случай се налага изводът, че макар растителните влакна да преобладават в количествено отношение, това не променя факта, че меламиновата смола, съдържаща се в разглежданите стоки, има преимуществено значение с оглед на тяхната употреба. „Всъщност от акта за преюдициално запитване и от преписката, с която разполага Съдът, е видно, че абсолютно необходимият елемент, за да могат разглежданите стоки да се използват като чаши за сервиране, е меламиновата смола, тъй като тя се използва за агломериране на растителните влакна и осигурява по-специално на тези стоки непромокаемост, здравина или защита от повреди и от заобикалящата среда, както и формата им.

Растителните влакна, които са под формата на брашно или прах, придават на разглежданите стоки свойства като топлоизолация, ниска плътност, биоразградимост и якост на огъване, които имат акцесорен характер, тъй като без тези съставни части посочените стоки биха запазили свойствата, които ги характеризират като чаши. От това следва, че меламиновата смола трябва да се счита за материала, който придава на разглежданите стоки техния „основен характер“ по смисъла на правило 3 б) от Общите правила за тълкуване на КН. Ето защо тези стоки трябва да бъдат класирани в позиция 3924 от тази номенклатура, и в частност в подпозиция 3924 10 00 от нея.“ – се казва в Решението на Съда.

ВН