Учредяват нови фондове във Варненска околия – 10 юли 1914 г.

Вършеене на снопите в с. Суворово (Козлуджа). Мъж с диканя, теглена от волове.

Вършеене на снопите в с. Суворово (Козлуджа). Мъж с диканя, теглена от волове. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 10 юли 1914 година варненският окръжно държавен агроном адресира писмо до кметовете на селски общини в околията. В него се посочва процедурата, по която трябва да постъпват общинските съвети, които искат да отделят части от общинската мера за образуване на фондове, свързани с образованието. Писмото е публикувано във „Варненски окръжен вестник“ от 10 юли 1914 година:

„Въпреки окръжното предписание на министерството на ватрещ. работи и народното здраве, под № 2419 от 4 април 1912 г., с което се дават нареждания и упътвапия как требва да постъпват общинс. съвети, когато искат да отделят известни части от общинс. мери за образуване по училищни имоти „фондове,“ съгласно чл. 105 буква Б. от закона за народната просвета, много от общините не спазват тия нареждания, с което не само че забавят работата по създаването на тия фондове, но и решенията като несъобразни със закона и техническите изисквания на работата, не могат да бъдат и утвърдени.

Много от общинските съвети определят места за училищните фондове оспорващи се от съседните села и в последствие след утвърждаването на тия протоколи, се явяват спорове, който не само пречат за бързото експлоатиране на определените части, но пораждат и нежелателните разправи между спорящите страни.

По този начин се усуетява и самото създаване на фонда, а от друга страна, общината си създава само излишна работа, която в случаят бива и безрезултатна, тъй като според последните нареждания на м-ството на земиеделието и държавните имоти под №7164 от 6 юний т. г., такива протоколи по никой начин нема да бъдат утвърждавани.

За да се избегнат всички излишни преписки и нежелателни разправии и от друга страна да се ускори работата по отделянето на части от мерата за образуването на училищни фондове, съгласно нарежданията дадени с горепоменатото окръжно, считам за нуждно да дам следните упътвания, които г. г. общинските кметове требва да спазват при взимането на решения по чл. 106 от закона за народното просвещение: Когато на некой общинсси съвет предстои да се занимае с въпроса за отделяне части от мерата за образуване на училищни имоти, то в съвета непременно требва да се поканва да присътствува и агронома или в случая земледелския администратор, който, още там, след като прегледа и проучи въпроса на самото место ще даде своето мнение по решението на съвета.

Постановлението на общинския съвет придружено с мнението на агронома или земл. администратор ще се изпраща на г-на окр. управител, а той направо в м-ството на земледелието и държ. имоти, което заедно с своето мнение ще го препраща в министерството на вътрешните работи и народното здраве за утвърждение.

Земл. Администратор: Хар. Георгиев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини