Младите лекари в област Варна са над 22% от практикуващите медици

лекарка

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 395 лекари. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток. Лекарите по дентална медицина са 615, като 426 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 926, от които 1 667 медицински сестри и 359 акушерки.

  • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 123 лекари, 1 487 медицински специалисти по здравни грижи, от които 995 медицински сестри;
  • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 932 лекари, 517 лекари по дентална медицина и 710 медицински специалисти по здравни грижи. Най-голям е делът на лекари, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (315 лекари) и работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ (279 лекари);
  • В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2020 г. на основен трудов договор работят 340 лекари, 98 лекари по дентална медицина и 729 медицински специалисти по здравни грижи.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2020 г. разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и
възраст е следното:

  • Мъже са 943 (39.4%), жени – 1 452 (60.6%);
  •  Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 683, или 28.5%;

Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 535, или 22.3%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 386, или 16.1%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите -279, или 11.6% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 141 (5.9%), Педиатрия – 138 (5.8%), Акушерство и гинекология – 136 (5.7%), Спешна медицина – 133 (5.6%), Анестезиология и интензивно лечение – 124 (5.2%).

Осигуреност с лекари

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. за област Варна е 50.9 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (43.0 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.3 до 63.4 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (63.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.5) и Пловдив (51.8).

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 13.1 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари – 5.9 на 10 000 души от населението.