Над 2 600 са болничните легла във Варна и областта

лекар

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 665 легла. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 6 с 2 052 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 60 до 1 384 легла.

Към 31.12.2020 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 – за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация със 120 легла.

Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2020 г. е 566.9 на 100 000 души от населението (783.9 средно за страната), при 567.4 на 100 000 души в края на 2019 година.

Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 169 със 101 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. в област Варна тези заведения са 12 с 356 легла, като най-голям еброят на хосписите – 6 с 261 легла. В сравнение с 2019 г. броят на другите лечебни и здравни заведения се увеличава с един, а легловият им фонд – с 26.7%.

Таблица с данни
Снимка: Териториално статистическо бюро – Североизток.