23 магистрати от България кандидатстват за европейски прокурори

Висш съдебен съвет

Снимка: Фейсбук.

Общо 23 магистрати – 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии, депозираха заявления за участие в процедурата за подбор на 6-ма европейски делегирани прокурори от България.

Процедурата е откритата с решение на Прокурорската колегия на ВСС и се провежда на три етапа – допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори, пише news.bg.

С посоченото решение е определена Комисия по допустимост на кандидатите, в състав трима членове на ПК на ВСС: Стефан Петров – председател, Светлана Бошнакова и Георги Кузманов – членове.

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Кандидатите трябва да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи. Да са придобили статут на несменяемост, да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране, да имат най-малко 8 години юридически стаж и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.