Забраняват разхождането на кучета без каишки във Варна – 22 юли 1894 г.

Рисунка на куче

На 22 юли 1894 година кметът Коста Ранков издал заповед, с която забранил разхождането на кучета без каишки в градските градини. За изпълнението на заповедта трябвало да следят от градските санитарни пристави.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 август с.г.:

„ПРИКАЗ
№285
Гр. Варна, 22 Юлий 1894 год.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, като взех пред вид, че мнозина от носителите на двете Градски градини, местни или надошле из други градове лице, посещават тия последните с своите кучета, без да ги водят с синджир или каишче, вследствие на което притъпкват цветята на градините, вещо което е неоелателно, – то въз основание чл. 88 пун. 4 от „закона за Градските Общини“,

Постанових:

Ст. I. Забранявам на лицата-посетители, да не влизат с кучетата си в градините и ако желае някой да влезе в градините с куче, длъжен е да го води с синджир или каишче; в противен случай, с неиспълнителите на распорежданието ми ще постанови съгласно чл. 96 от същий по горе закон.

Ст. II. Грижата за испълнението на тоя ми приказ възлагам на Градските Санитарни Пристави.

Кмет: К. Ранков“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини