Заставят длъжниците във Варна да си платят данъците – 13 октомври 1892 г.

Улица "Преславска" в началото на миналия век

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 13 октомври 1892 година от общинското управление обявяват, че данъкоплатците от IV и V варненски участъци трябва да заплатят дължимите си данъци към общината. Всички, които закъснеят, е трябвало да бъдат глобени с 4% от дължимото.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 20 октомври 1892 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ №159

С това като обявявам на даноплатците от IV и V Варненски участъци, че вече настъпи срокът за исплащание четвъртата четвъртина от тазгодишните данъци, налог върху лозята, емляк, иджар, пътна повинност и военен данък, както и на суммите по станалите увеличения в данъчните делове било за ново-построените през 1890 и 1891 години здания, било за лицата погрешно пропустнати необложени с пътна повинност и други данъци и за да не би всичките даноплатци да чакат последните дни от определения срок за исплащание, да си платят данъците, от което изведнъж като ще има големо натрупвание на даноплатците, последните да чакат цели часове по неуспеванието на Бирника да поручи от всички вносовете им в едно и също време и възможно да се предизвика това щото такивато даноплатци да останат закъснели, поканвам ги да се явят в канцеларията ми и си исплатят данъците непременно така:

До 25-й Октомврий даноплатците от 4 уч. От 1 линия до 25-та.

До 5-й идущий Ноемврий даноплатците от 25 линия „Кадир-Баба“ и отвън „Татар Капия“.

До 15-й същий даноплатците от 5 уч. От „Илдъз-Табия“ до улица „Рилска“.

До 25-й същий даноплатците от улица „Рилска до улица Войнишка“.

До 5-й Декемврй н.т. от улица „Войнишка“ до улица „Септемврий“.

До 15-й същий от улица „6-й Септемврий“ до градската крайморска градина.

При това съобщавам, че който след горния срок за доброволното исплащание на данъците не си внесе следуемата се част от дългът си към държавното съкровище ще бъде глобен с 3% от неисплатената сумма, след което, както закъснелите данъци и глобата така и разноските, които би се последвали от продажбата на движимите му умщества ще се събират от надлежния Финансов Пристав, който ще приспособлява спрямо неисправните даноплатци екзекутивните мерки, предписани в закона за Бирниците.

Гр. Варна, 13-й Октомврий 1892 г.

Бирник: П.Занетов“.

ВАРНА новини