Осигуряват медицински прегледи на бедните жители във Варненско – 6 декември 1929 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 6 декември 1929 година зам.-окръжният управител на Варна адресира писмо до подчинените му околийски началници. В писмото той ги съветва да предложат на селско-общинските управления да гласуват допълнителни бюджети с които да се помогне на участъковите лекари и фелдшери да преглеждат бедните и болнави жители в окръга.

Писмото е публикувано във „Варненски окръжен вестник“ от 13 януари 1930 г.:

„Тъй като голема част от участъковите лекари и фелдшери на окръга се оплакват, че не могат да обслужват на бедноболните от окръга поради отказите на секретар-бирниците да изплатят стойността на отпустнатите за тех лекарства от амбулаториите им, мотивирайки отказа си, че кредитите за целта били изчерпани—на основание наредбата на бюджето-контролното отделение при Дирекцията на народното здраве под № 4705 от 20.VI т. г. печатано в Известията на Дирекцията на народното здраве печатано в известията на Дирекцията на Народ, здраве № 47 стр. 543 основана на чл. 38 от закона за Народното здраве, предложете на селско-общинските управления от околията Ви да гласуват допълнителни бюджети, които ще се утвърдят като имат реални приходи в достатъчен размер за лекуване на бедноболни жители на общините им, съгласно чл. 188 ал. 3 от същия закон.

Зам. Окр. управител: (п.) Б. Германов Секретарь: (п.) Ив. Хр. Дучев“.

ВАРНА новини