ЕК с план за ограничаването на енергийната зависимост от Русия

ВАРНА новини лого

В контекста на руското нахлуване в Украйна, Европейската комисия (ЕК) предложи план за независимост на Европа от руските енергийни ресурси доста по-рано от 2030 г., като се започне с газа

В този план се очертават и редица мерки в отговор на нарастващите цени на енергията в Европа и за попълване на запасите от газ за следващата зима. Кризата около войната в Украйна изостря проблема и създава несигурност по отношение на доставките. Планът на ЕК ще се стреми към диверсификация на доставките на газ.

„Инструментариумът за цените на енергията“ на Комисията от миналия октомври помогна на държавите членки да смекчат въздействието на високите цени върху крайните потребители и продължава да бъде важна рамка за националните мерки. ЕК представи на държавите членки допълнителни насоки, като им потвърди възможността да регулират цените при извънредни обстоятелства. Планът също така определя начина, по който страните членки могат да преразпределят приходите от високите печалби в енергийния сектор и търговията с емисии към потребителите.

Правилата на ЕС за държавната помощ също така предлагат на държавите членки възможности за предоставяне на краткосрочна подкрепа за дружествата, засегнати от високите цени на енергията, и за тяхното подпомагане с цел намаляване на излагането им на нестабилност на цените на енергията в средносрочен до дългосрочен план. Комисията ще се консултира и с държавите членки относно потребността от и обхвата на една нова временна рамка за държавна помощ за предоставяне на помощ за предприятията, засегнати от кризата, и по-специално за тези, които са изправени пред високи енергийни разходи.

Комисията възнамерява да представи до април законодателно предложение, с което да се изисква подземните хранилища за газ в целия ЕС да бъдат запълнени до поне 90% от капацитета им преди 1 октомври всяка година. ЕК продължава своето проучване на пазара на газ в отговор на опасенията относно потенциални нарушения на конкуренцията от страна на операторите, по-специално на Газпром.

Комисията разглежда различни варианти за справяне с високите цени на енергийните продукти. Тя също ще оцени и опциите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия, като вземе предвид окончателния доклад на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и други доклади относно ползите и недостатъците на алтернативните механизми за ценообразуване.

Според ЕК премахване на зависимостта ни от изкопаеми горива от Русия може да бъде направено доста преди 2030 г. За да бъде постигнато, Комисията предлага да се разработи планът REPowerEU, който да повиши устойчивостта на цялата енергийна система на ЕС. Той се основава на два стълба: разнообразяване на доставките на газ посредством увеличен внос на втечнен природен газ (ВПГ) и тръбопроводен газ от неруски доставчици и чрез по-големи обеми на производство и внос на биометан и водород от възобновяеми източници; и по-бързото намаляване на използването на изкопаеми горива в нашите домове, сгради, промишленост и енергийна система чрез повишаване на енергийната ефективност, увеличаване на възобновяемите енергийни източници и електрификацията и преодоляване на инфраструктурните затруднения.

Прилагането на предложенията на ЕК би довело до намаляването на разходите за природен газ с 30% до 2030 г. С мерките от плана REPowerEU бихме могли постепенно ще се премахне използването на поне 155 милиарда кубични метра природен газ, което е равно на обема, внесен от Русия през 2021 г. Близо две трети от това намаление може да се постигне в рамките на една година.

Комисията предлага да работи с държавите членки за определяне на най-подходящите проекти за изпълнение на тези цели, като се стъпи върху вече извършената обширна работа по националните планове за възстановяване и устойчивост.

news.bg

 

Прочетете още: 

Ердоган е разговарял с 20 световни лидери в рамките на усилията за прекратяване на войната в Украйна