Заставят стопаните на лозя край Варна да почистят терените си – 9 март 1910 г.

ВАРНА новини лого

На 9 март 1910 година кметът Иван Церов издава заповед, с която изисква собствениците на лозя и овощни градини да вземат мерки и да почистят терените си от гнезда на насекоми. За изпълнението на тази заповед, стопаните разполагали с време до края на месеца.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 10 март 1910 година:

„Заповед.

№ 190

гр. Варна, 9 Март 1910 год.

Подписаний кмет на гр. Варна, като взех пред вид рапорта на началника на лозарното отделение при управлението под №21 от 8 того на основание чл 27 от закона за овощарството и чл. 64 от закона за градските общини,

Заповедвам:

1) Всички лозопритежатели и притежатели на овощни градини и др. в района на поверената ми община да изчистят най-късно до края на текущия месец всички гъсенични гнезда, яйца и какавиди, които се намират по дърветата в лозята и градините им, а лозарните стражари да изчистят тия, които се намират по храсталака в общинските грамади и плетища.

2) Предупреждавам притежателите на лози – градини и др., че, които от тех до горната дата не изчистят дърветата си, повереното ми управление ще наеме хора и, за техна сметка ще стори това.

3) На неизпълнителите на настоящата заповед ще се налага глоба по съставени актове.

4) Следенето за точното и навременно из пълненне на заповедта възлагам на лозарния началник и подведомствените му стражари. Препис от настоящата заповед да се изпрати на г-на Варненски Окръжен Управител за знание.

Кмет: Ив. Церов“.

Четете още:

Изискват отчет от кметове във Варненско – 8 март 1911 г.