Провеждат изпити за занаятчии във Варна – 26 март 1914 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 26 март 1914 година от Варненската Търговско-Индустриална камара обявяват, че всички занаятчии, които са подали заявления за полагане на изпит, трябва да се явят и да докажат своите умения на 7 април с. г. Посочва се, че заявления за полагане на изпит, ще бъдат приемани включително на 7 април.

В съобщението се посочва и какви документи трябва да представят кандидатите.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 7 април 1914 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ № 1001

гр. Варна, 26 март 1914 г.

Варненската Търговско-Индустриална Камара обявява на всички занаятчии кандидати за майстори, които са подали заявления да положат изпит за да получат свидетелства за майстори както и на ония, които по разни причини не са се явили на изпит за същата цел през първите две изпитни сесии (1911 и 1912 год), че през тек. година изпитите за майстори по разните занаяти ще започнат па 10 Април т. г, както следва: В гр. Варна — за кандидатите от Варненския окръг; в гр. Шумен — за кандидатите от Шуменския окръг и от Разградската околия; в гр. Търново — за кандидатите от Търновска, Гор.-Оряховска, Еленска, Габровска и Дряновска околии. Изпитите по разните занаяти ще се произведат точно според изискванията иа-§ § 6, 7, 8 и 9 от „правилника за произвеждане изпит на майстор,“ т. е, от кандидатите ще се изисква да знаят материала, който се визира в речевите § §.

До деня на изпита, ще се приемат заявления и от нови кандидати. Заявленията си обаче тия кандидати трябва да съставляват и да ги придруягават с съответни документи, точно според § 4 от правилника за майсторския изпит, а именно:

1) самото заявление требва да съдържа кратко изложение, в което да е казано къде и как добил знанията си по занаята и общото образование, ако има такова;

2) да се приложат: училищно свидетелство за завършено първоначално образование;

3) валфенска книжка, издадена от занаятчийското съдружие (ако има такова), или удостоверение от Общ. Управление според дадения от Камарата образец, от което да се вижда колко години кандитата е учил занаята като чирак и работил като калфа, (§ 4 от правилника) и 4 други документи ако има по занаята, напр. че е следвал некой занаят, курс и пр.

Заявленията, както и всички други документи упоменати по горе се освобождават от гербови-марки и такси съгласно чл. 95 от закона за организиране и подпомагане на занаятите. В заявленията всеки кандидат непременно требва да означи: родното си место, деня, месеца и годината на рождението си, местото гдето сега упражнява занаята, народност, поданство и вероизповедание.

Никой кандидат не се допуща да положи изпит, до като не депозира изпитната такса 15 лева и 0 ст. (чл. 8 от закона). Тая такса всеки кандидат предварително внася в Търговската камара. На Общ. Управления се възлага грижата да разгласягь настоящето в всичките населени места на общината.

Справка. Закона е обнародван в Държавен Вестник бр. 84/1910 год., а правилника за изпита —- в Държавен Вестник бр. 259/1910 год. Всеки, който има нужда да се осветли по обширно по закона и правилника, може това да направи в всяка общинска канцелария, гдето ще намери „Държ. Вестник“.

п. Председател: Д-р Ив. Екимов“.

ВАРНА новини

Четете още:

Даряват конфискувано мляко на бедни ученички от Варна – 25 март 1924 г.