Изискват поставянето на табели по лозята край Варна – 30 март 1910 г.

ВАРНА новини лого

На 30 март 1910 година кметът Иван Церов издава заповед, с която заставя всички собственици на лозя да поставят табели с важни сведения по своите терени, а тези, които вече имат – да ги подновят.

Заповедта е публикувана 5 дни преди своето издаване – на 25 март с.г. във „Варненски общински вестник:

„ЗАПОВЕД.

№251

Гр. Варна, 30 Март 1910 година.

Подписаният кмет на гр. Варна, като взех пред вид рапорта на началника на лозарното отделение под №28 от 26 того, с койно донася, че мнозина от г-да гражданите – притежатели на лозя нямали поставени табели в тези последните, а това става причина да се срещат големи затруднения по разни текущи преписки при проверка границите и правособствеността на някои лозя, в интереса на работата и на основание чл. 64 от закона за градските общини,

З а п о в е д в а м:

1) Притежателите на лозя в землището на гр. Варна, най-късно до края идещия месец април т. г. да поставят табели на лозята си, а ония от тех, които имат поставени да ги подновят.

2) Табелите да се написват с боя, за да не се заличават или измиват скоро и се поставят приблизително в средата на лозето на видно место, като върху тех се напише името, презимето, №-ра на дома, улицата и участъка, в който живее стопанина, тъй както е записано лозето и по данъчните книжки през последния период.

3) Нарушителите на тая ми заповед ще се наказват съгласно чл. 72 от закона за градските общини. Следенето за точното изпълнение заповедта възлагам на началника на лозарното отделение и подведомствените му стражари.

Препис от заповедта да се изпрати на г на Варнен окр. управител за знание.

(п.) Кмет: Ив. Церов“.

ВАРНА новини

Четете още:

Правят списък на читалищата и библиотеките във Варненско – 29 март 1911 г.