ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ДЕВНЯ – РЕШЕНИЕ № 93-МР

ВАРНА новини лого

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ДЕВНЯ


РЕШЕНИЕ
№ 93-МР
Девня, 27.03.2022 г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 27 март 2022 г. местен референдум в с. Падина, община Девня, с въпроси:


1. Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за събиране, съхранение и третиране на неопасни отпадъци“, в ПИ 55110.60.83, местност Средния сакар с. Падина, община Девня.
2. „Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в ПИ 55110.60.83 и ПИ 55110.60.84 в землището на с. Падина, община Девня.
На основание чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, въз основа на получените данни от произведения местен референдум, ОИК – Девня

Р Е Ш И

Обявява резултатите от гласуването от произведения местен референдум на 27 март 2022 г., в с. Падина, община Девня, с въпроси
1. Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за събиране, съхранение и третиране на неопасни отпадъци“, в ПИ 55110.60.83, местност Средния сакар с. Падина, община Девня.
2. „Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в ПИ 55110.60.83 и ПИ 55110.60.84 в землището на с. Падина, община Девня.
Налице е хипотезата на чл. 41, ал. 2 от ЗПУГДВМС.
Изпълнена е първата задължителна предпоставка на цитираната разпоредба, а именно: в референдума са участвали 179 от общ брой 236 т.е. повече от 40% от гражданите с избирателни права в с. Падина, община Девня.
От общия брой гласували 179 с отговор „ДА“ на въпросите от референдума са отговорил 178 гласоподаватели, което представлява 75% от участвалите в референдума избиратели, т.е. повече от половината от участвалите в референдума избиратели.


Предвид горното ОИК – Девня


1. ОБЯВЯВА за прието предложението по въпрос 1 „Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за събиране, съхранение и третиране на неопасни отпадъци“, в ПИ 55110.60.83, местност Средния сакар с. Падина, община Девня?“
2. ОБЯВЯВА за прието предложението по въпрос 2 „Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в ПИ 55110.60.83 и ПИ 55110.60.84 в землището на с. Падина, община Девня.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от ИК, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗПУГДВМС пред Административен съд – Варна в 7 дневен срок от обявяването му.