Инж. Жоро Илчев: 16 детски площадки ще бъдат възстановени в община Провадия. Грижата за децата е приоритет

ВАРНА новини лого

Нова детска площадка в гр. Провадия

Преди приемането на бюджета на Провадия, потърсихме Д.т.н. инж. Жоро Илчев, кмет на Общината по един наболял през годините въпрос, за състоянието на детските площадки в града и селата в общината. Ето какво сподели той пред наш репортер:

Г-н Илчев, предстои приемане на бюджета на община Провадия. На територията на общината има значителен брой детски площадки, които са изградени преди години. Предвидени ли са средства в бюджета за тяхното обновяване и поддръжка?

Ж.И.: Грижата за децата е приоритет в община Провадия, те са нашето бъдеще. През миналата година за съжаление имахме инцидент на една от детските площадки. Спешно възложих проверка на всички площадки и анализ за тяхното състояние. На база на този анализ бяха изготвени количествено-стойностни сметки с всички дейности, които са необходими за привеждане на детските площадки в съответствие с новите нормативни изисквания.

Една от основните характеристики на детските площадки е осигуряването на безопасната им експлоатация. Тя се гарантира с въвеждането на стандарти за безопасност, на които трябва да отговарят площадките за игра, заедно с монтираните на тях съоръжения и обзавеждане, предназначени за обществено ползване. В Република България правилата за безопасност се уреждат с БДС EN 1176:2008 – „Съоръжения и настилки за площадки за игра“ и Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Какви са проблемите и какви дейности по ремонтите трябва да бъдат реализирани?

Ж.И.: Липсата на подходяща настилка е сред основните проблеми на площадките за игра изградени на територията на община Провадия. В периода 2014г. – 2018г., когато са извършени голяма част от реконструкциите на старите площадки и са изграждани нови такива, видът на настилката е решен като тревна настилка, пясък или насипни дървесни частици. Този вид настилки осигуряват безопасната експлоатация на площадките за игра при поддържане на минимални дълбочини на слоя за конкретния вид настилка. Неспазването на това условие създава предпоставки за възникване на злополуки, тъй като на практика голяма част от инцидентите на детските площадки се дължат на недостатъчната или недобре поддържана настилка.

През настоящата 2022г. община Провадия предвижда изпълнение на ремонт на по-голяма част от площадки за игра на територията на община Провадия, с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Планираният ремонт обхваща демонтаж на всички съоръжения за игра, изградени на детските площадки, доставка и монтаж на ударопоглъщаща синтетична настилка и монтаж на съществуващите съоръжения. Основата върху, която ще бъде положена синтетичната настилка, ще бъде подготвена съобразно изискванията за монтаж на съоръженията към съществуващия терен. При наличие на амортизирани съоръжения, същите ще бъдат подменени с нови такива, без да се променя видът на съоръжението съгласно наличната проектна документация за всяка площадка.

Може ли да уточните колко площадки предвиждате да ремонтирате и обновите?

Ж.И.: Обект на планирания ремонт са общо 16 /шестнадесет/ броя площадки за игра, 9 /девет/, от които се намират в гр. Провадия, а останалите в част от селата в общината. По предварителни изчисления необходимата стойност за извършване на предвидените ремонтни дейности е 270 000 лв., от които 160 000 лв. са предназначени за площадките в гр. Провадия и 90 000лв. за площадките в селата. Наред с това в бюджета са заложени 30 000 лв. за изграждане на открита детска площадка в с. Славейково.

С изпълнението на планираните подобрения, считаме че ще бъдат осигурени безопасност и достъпност при игра за всички ползватели на детските площадки, включително и за тези с двигателни увреждания, тъй като съгласно чл. 54. (1) от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ударопоглъщащата настилка за съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се изпълнява само от синтетични продукти.

В заключение искам да отбележа, че проблемите с детските площадки са се трупали с години, но със залагане на тези средства в бюджета те ще бъдат решени.
Използвам случая да благодаря на спонсорите за изграждане на новата детската площадка в кв. „Север“ на град Провадия.

Благодарим Ви г-н Илчев, ще проследим ремонтните дейности и изграждането на новата площадка. Надяваме се, че скоро децата в община Провадия ще имат прекрасни възможности за игра и отдих.

За ВН: Маня Петрова

Община Провадия с важно съобщение за пролетния панаир