Освобождават от данък селскостопанските постройки във Варненско – 12 април 1926 г.

ВАРНА новини лого

Вършеене на снопите в с. Суворово (Козлуджа). Мъж с диканя, теглена от волове. Снимка: Варненска дигитална библиотекаcatalog.libvar.bg.

На 12 април 1926 година от Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството адресират писмо до окръжните инженери, в което съобщават, че се освобождават от данък за 10 години всички селскостопански постройки. Посочено е, че ако някой реши да си построи къща в селскостопанския двор е трябвало да загуби своите облекчения. Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 26 април 1926 година:

„Съгласно закона за селско стопанските сгради, който гласи: ЗАКОН за насърдчение строежа на селскостопанските сгради в България:

Чл. 1. Освобождават се от данък сгради за десет години всички селскостопански постройки, по типове и описанията по тех, или в техния дух, изработен от Министерството на Обществените Сгради, Пътищата и Благоустройството, построени слъд влизане в сила настоящия закон.

Чл. 2. Освобождават се от строителни такси и такива за всекакво техническо съдействие, проверка и командировка по строежа сградите, които са предмет на настоящия закон.

Чл. 3. Не се допуща нарушение плана или духа на застрояването на настоящия закон, било със застрояване на отделни помещения или второ жилище (къща) в селскостопанския двор или на други стопански сгради, без предварително разрешение на компетентната техническа власт.

Чл. 4. За построяване сгради по този закон нравопмеющите могат да правят дългосрочен заем за 10 години от Българската Земледелска банка гарантиран с първа привилегия върху построените, сгради с дворното место и част от имотитъ на длъжника, приети от Банката.

Чл. 5. Нарушителите на настоящия закон се лишават от облагите, дадени с сащия закон.

Чл. 6. За прилагане настоящия закон да се изработи специален правилник (настоящия закон е приет от 21-то обикновено Народно Събрание през Ш-та му редовна сесия в 50-то заседание, държано на 2 март 1926 г.)

И понеже правилника за прилагане същия закон не е още изготвен, а от друга страна, строителния сезон започна, и за да не се спира строежа в духа на закона, докато се изработи тоя правплник, умолявате се, господине инжинере, при изискване на типове планове за горепоменатите сгради, заявленията на отдадените случаи, както и исканията от общите, да се препращат винаги чрез повереното Ви техническо окръжие, или чрез архитектурните бюра при окръжните постояни комисии и да се прилагат за всеки отдъден случай за постровяване на едно стопанство, следните документи и сведения:

1) Регулационна скица на местото (селище), което тръбна да се застрои, съгласно закона за селскостопанските сгради, с размерите на парцела, ориентацията, номера на квартала и парцела.

2) Означение сжществующите сгради в него.

3) Приблизителни нивелационни ноти на ъглите на имота.

4) Имотното състояние на селянина (колко декара ниви, ливади и пр., колко вола, коне, крави, овце, кокошки, свине и пр.) притежава.
5) Членовете на семейството и възрастта им. Тия сведения с нуждни, за да може да му се изпрати подходящ тип план за стопанството му.

Глав. Директор: Инж. Г. Чавов“.

ВАРНА новини

Четете още: