Кметът Александър Василев заставя варненските месари да се къпят – 14 април 1914 г.

ВАРНА новини лого

На 14 април 1914 година кметът Александър Василев издава заповед, с която заставя продавачите на месо да излагат само качествена стока за продан и да ходят на баня поне веднъж месечно. Една от причините е върлуващия по това време испански грип:

„На основание чл. чл. 25, 26, 28 и 29 от правилника за прегледа на добитъка за клане, месото и уреждането на скотобойните и месопродавниците и съгласно чл. 72 от закона за градските общини, ЗАПОВЕДВАМ:

1. В общинските хали (месопродавници) да се държи и излага за продаване само пресно месо. Забранено е в тех да се приготовляват и продават наденици.

2. Продавачът на месо в общинските месопродавници требва да има надпис (табела), пън, маса с мраморна плоча, седящи везни, писалищна маса, стол, съд за отрезки от месо, кости и лой, потребното число ножове и триони, удобрени от градската санитарно-ветеринарна власт. Горните вещи винаги да се държат чисти и в изправност.

3. Месопродавачът требва да е физически и психически здрав, да се явява поне веднаж в месеца при градския лекар на санитарен преглед и да има санитарна книжка за здраве. Санитарният препед е безплатен, а за санитарната книжка се плаща само стойността й.

4. Продавачът на месо да ходи на баня най-малко веднаж в месеца. Той требва да е облечен в чисти бели блузи, престилки и да е бръснат, остриган и с изрезани нокти.

5. Всеки месопродавач ще има бела платнена покривка за месата и гъба (сюнгер) за чистене и миене ножовете, трионите, везните, закачалките и стените.

6. Продавачът на месо в общински месарници държи месото на четвъртинки части от добитъка в депозита си, а излага за продаване само по-малки части месо в месопродавницата. Забранено е да се излага месо вън от месопродавницата.

7. Всеки продавач на месо в общинските месарници стои в месопродавницата си и не бива да посреща с покана купувачите.

8. Всеки месопродавач има  санитарна, книжка за ревизия, в която агентите на санитарната власт при общината отбелезват всекидневно констатираното нарушение на реда и чистотата в месопродавницата. За тая книжка се плаща само стойността й.

9. Месопродавачът в общинските месарници е отговорен за всека повреда, причинена от когото и да е в наетата от него месопродавница и никакви поправки и приспособления не може да направи без знанието и разрешението на техническата и санитарно-ветеринарната власт при общината.

10. Всеки месопродавач в общинските месарници всекидневно измива и почиства с чиста вода: пода, закачалките, стените и всички уреди в месопродавницата и депозита си.

11. Всеки месопродавач в общинските месарници да хвърга сметта в поставения за тая цел общ сандък.

12. Всеки месопродавач в общински месопродавници реже костите на месото само с трион. Забранено е да става това с брадва.

13. Отварянето и затварянето на общинските месарници да става от общинските чистачи при халите в определените за тая цеь часове, според годишните времена. Тия чистачи следят за всички повреди и произшествия, станали в общинските месопродавници и ги съобщават своевременно в общинското управление.

14. Във всека общинска хала да се постави по една книга за оплиаквание на гражданите и по една контрол на ревизиите, направени от санитарните агенти, в която да се отбелезва общото безредие и нечистота в халата констатирани всекидневно от санитарните агенти.

15. Всеки месопродавач е длъжен да постави тая заповед в рамка на видно место в месопродавницата.

На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове за глоба и даванието им под съд. Изпълнението на заповедта възлагам на санитарно-ветеринарната власт и санитарните агенти при общината.“

ВАРНА новини

Четете още: