Затягат контрола над търговията с храна във Варненско – 9 май 1929 г.

Рисунка на мляко

На 9 май окръжният ветеринарен лекар във Варна изпраща писмо до своите подчинени. В него той ги заставя да проверяват качеството на произведените с цел търговия хранителни продукти. Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 21 май 1929 година:

„№ 1334
9 май 1929 год. гр. Варна. Окръжно

До Г. г. длъжностните, ветер. лекари и фелдшери в окръга

Макар, че новия закон за амбулатната търговия да отменява постановлението на чл. 38 от закона за надзора върху съестните продукти от животински произход, в смисъл, че се допуща тая търговия на такива продукти, обаче, всичко що се отнася до преработката, преноса и условията при продажбата им (чл. 24 и 25 от същия закон) с всички в случая положения в закона За надзора и пр., правилника за прилагането му са ,в сила. Затова спрямо амбулантните продавачи на продукти от животински произход ще се изискват всички ония постановления указани в окръжното на министерството на 3. Д. И. — отдел. Ветеринарно, под № 11178 (Наредба бр. 2 от 18.1 1929 год.)

В свръзка с горното, и за да има редовен и по ефикасен контрол върху съестните продукти, за които става дума в цитираното окръжно, поканвам г. г. лекарите да наредят щото всеки продукт, който е предмет за покупка и продажба предварително да бъде той прегледан и освидетелствуван за доброкачественност и годност за храна. От това следва, че всички тия продукти, които се изнасят на пазаря требва предварително да бъдат прегледани и проверени за произхода им пътен лист, разрешение за продаване), а относно млечните продукти требва да се изисква от търговеца да установи произхода им (регламентирани заведения, туберкулинизиран добитък и пр.)“.

ВАРНА новини

Четете още: