Кои са най-трудните предмети за българските ученици?

ученици

Математиката е най-трудният предмет за учениците от V до X клас. По-малките определят като сложни също историята и географията, а по-големите – физиката и химията. Това показват резултатите от електронна анкета сред учениците, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с прегледа на учебните програми от I до X клас.

В проучването доброволно и анонимно са участвали 5200 деца, съобщиха от МОН. 2184 от анкетираните ученици са достигнати чрез директна кореспонденция с ученическите съвети в училищата, а 3016 са се включили в проучването благодарение на Националния съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Учениците са оценили степента на трудност за научаване на материалите отделните предмети, необходимостта и смисъла от придобитото знание, практическата му приложимост и метода на преподаване.

Най-смислена за петокласниците и шестокласниците е дисциплината „Човекът и природата“. За най-сложна приемат математиката. Смятат, че тя развива мисленето, не са убедени, че ще им е полезна в живота. Трудно приемат прехода разделянето на „Човекът и обществото“ към двата отделни учебни предмета „География“ и „История“, което според МОН говори за необходимост от засилване на синхрона в учебните програми между двете дисциплини в тези класове.

Подобен проблем има в VII клас при разделянето на „Човекът и природата“ на „Химия“ и „Физика“.

От образователното министерство смятат, че инвестициите в създаване на STEM кабинети, проектното обучение и работата в групи могат да помогнат за преодоляване на тези трудности.

Голяма част от гимназистите (VIII-X клас) не осъзнават практическата полза от знанията по математика, български език и литература и физика. Те считат за важни и полезни географията и чуждите езици. Младежите с успех под много добър 5.20 по-трудно разбират смисъла на изучаваното в училище.

Учениците от първи гимназиален етап най-често искат материалът да бъде представян чрез практически примери и реални житейски ситуации. Нужно им е и повече време за упражнения, особено по математика.

Гимназистите признават опитите на своите учители да представят материала по разнообразен начин, за да бъде възприет по-добре, включително чрез използване на образователни платформи. Също като по-малките обаче и те отчитат като сериозен дефицит липсата на работа в групи и недостатъчното време за разбиране и затвърждаване на новите знания. Учениците рядко са ангажирани в проектни дейности по предмети с голям брой часове като български език и литература и математика. Почти всички отчитат, че са необходими повече упражнения.

Работни групи към МОН преглеждат учебните програми по всички общообразователни предмети, изучавани от I до X клас, като се проучват мненията на учители, ученици и родители.

Четете още: