РЗИ със съобщение за радиационния фон над Варна и в Черно море

РЗИ Варна

С четирикратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,10 (µSv/ h) микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани, съобщават от здравната инспекция.

Извършена е една инспекция в обект, използващ източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършената инспекция не са констатирани нарушения. Във връзка със Заповед №РД-01-14 от 12.01.2021 г. са извършени гамаспектрометрични изследвания на 2 проби атмосферни отлагания по радиологичен показател цезий-137.

Получените стойности са стандартни за този вид образци.

Съгласно Заповед №РД-01-14 от 12.01.2021 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните фактори на жизнената среда е извършен анализ на 1 проба храна от търговската мрежа по радиологичен показател: сумарна специфична активност на цезий-134 + цезий-137.

Полученият резултат не превишава допустимата норма, определена в Наредба №11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните.

ВН

Прочетете още:

ГЕРБ: България затъва, в ход е план за унищожаване на страната! Управляват ни аматьори и шарлатани