Разходите за пенсии на НОИ за първите четири месеца от годината са се повишили с 341,5 млн. лв.

НОИ

Към 30 април 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 3 030,5 млн. лв., което представлява 31,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 157,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г., съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ). Общо отчетените разходи възлизат на 5 471,2 млн. лв. или 32,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 19,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4 708,1 млн. лв., 33,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите четири месеца на годината са с 341,5 млн. лв. или със 7,8% по-големи спрямо същия период на 2021 г. За изплащането на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 491,3 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание постановление на Министерски съвет. Други 55,8 милиона лева пък са били изразходвани за изплащане на еднократните добавки от 75 лева, на пенсионерите, които са се ваксинирали срещу COVID-19.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 67,2 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари и март 2022 г. За изплащане на т.н. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 140,9 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 април са в размер на 690,7 млн. лв. или 30,2% изпълнение на плана за годината.

Отчетените разходи за четирите месеца на годината са с 43,0 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г.

По мярката 60/40 на работодателите са изплатени 157,2 милиона лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 26,0 млн. лв., което представлява 24,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,8 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 21,3 млн. лв., което представлява 31,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 4,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Отчетените приходи към 30 април са в размер на 1 046,7 хил. лв., което представлява 41,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 312,3 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 264,1 хил. лв., което представлява 5,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 455,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

НОИ предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

От Dnesplus.bg

Четете още: