Приемат решения за индустриалните квартали във Варна – 25 май 1938 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

„Варненски общински вестник“ от 1 юли 1938 година ни информира, че преди 82 години с решение на общинския съвет е взето решение за две административни промени:

„ОБЯВА №1183
гр. Варна, б VI. 1938 год.

Варненското градско общинско управление, отделение техническо, съобщава на заинтересованите, че Варненския общински съвет с решение № 18-89 от 25. V. 1938 год. е решило:

1) Да се измени уличната регулация на индустриалните квартали 38, 39, 58, 17, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, и на строителните квартали 229, 228, 227, 227„а“. 224, 753„а“, 221, 222. 220,220,.а“, и 765, и дворищната регулация на кварталите 753,,а“, 224, 227 228, 229, 220 и 220 „а“;

2) Да се отреди кв. 220 „а“ на града за индустриален.

Съгласно чл. 16 от Закона за благоустройството проекта ще бъде изложен в продължение на два месеца.

В този срок ще се приемат направените писменно по проекта от заинтересованите лица възражения.

п. Кмет: Н. Димитров
Началникъ Тех. отдъление: Л. Ст. Каров
Зав. Сл. Сн. Рег. и Нивелации: Л. Димов“.

ВАРНА новини

Четете още: