43 детски ясли функционират на територията на област Варна

детски градини

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 106 места в тях, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 81, или с 4.0%.

В градовете детските ясли са 40 с 2 039 места, а в селата – 3 с 67 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2021 г. в област Варна е 16.3%, като за страната тя е 18.2%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Плевен и Благоевград, съответно 29.5, 25.1 и 23.9 (на 100 деца).

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 2 144 деца, или с 324 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 303 деца, от които момчетата са 1 234, а момичетата – 1 069. В сравнение с 2020 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 10.2%.

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2021 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст – 78.9%. След тях са децата на 1 година – 20.9%, а с най-малък дял са децата на 3-годишна възраст – 0.2%.

В края на 2021 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 17.8%, при 16.5% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя се увеличава с 1.7 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (23.1%), Плевен (20.7%) и Шумен (20.0%).

Към 31.12.2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 516 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 235, като 82.5% от тях са медицински сестри (194).

 

Прочетете още: 

469 деца са приети в детски ясли на второ класиране